– I dag ser vi bare begynnelsen og kan forvente at det kommer til å bli flere turistaktiviteter og nye nisjer innen reiselivet, sier NMBU-professor Peter Fredman. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
– I dag ser vi bare begynnelsen og kan forvente at det kommer til å bli flere turistaktiviteter og nye nisjer innen reiselivet, sier NMBU-professor Peter Fredman. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Kan endre folks reisevaner

Det urbane menneskets ønske om å komme seg ut i naturen kan skape muligheter for reiselivsbedrifter, mener reiselivsprofessor Peter Fredman.

Publisert

Dette er «Det grønne skiftet»

Norge står foran det som omtales som et grønt skifte.

Vi har mange muligheter til å utvikle landbruk, havbruk og skogbruk til å bli en motor i det grønne skiftet.

Svaret ligger i bioøkonomien. Vi har overflod av biologiske ressurser som kan utnyttes i bærekraftige kretsløp i produksjon av mat, energi og produkter.

Det kan gjøre oss mindre avhengig av oljen. 

I denne artikkelserien har vi utfordret forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til å fortelle hvordan bioøkonomien er med på å forme deres forskerhverdag.

Veterinæren: Avler fram morgendagens kyr

Juristen: – Jussen må endres

Utviklingsforskeren: – Må se på motivene bak

Økonomen: Kalkulerer våre grønne valg

Energiforskeren: Fornybart og robust

Forskeren i husdyrernæring: Tryller med trær, alger og gras

Naturforvaltningsjuristen: Kystsone for folk, fisk og energi

Virusforskeren: – Det grønne skiftet bør være blått

Skogforskeren: – Vi vil se store endringer i skogbruket

Turistforskeren: – Kan endre folks reisevaner

Matforskeren: – Vi kan bidra ved å endre matvaner

Akkurat som vår avhengighet av olje har påvirket mange sektorer, så vil det grønne skiftet skape muligheter og utfordringer. I denne serien har vi utfordret forskere ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til å fortelle hvordan bioøkonomien er med på å forme deres forskerhverdag.

Peter Fredman er professor innen naturbasert reiseliv. Han jobber med verdiskaping basert på naturopplevelser og mener det er mye ugjort innen reiselivsopplevelser i Norge. Vi har med andre ord mye å se frem til i det grønne skiftet, mener han.

– Hvorfor er din forskning viktig for det grønne skiftet?

– Med en mer urban fremtid vil flere etterlyse muligheter for å komme seg ut i naturen raskt, effektivt og tilrettelagt, sier NMBU-professor Peter Fredman. (Foto: Håkon Sparre, NMBU)
– Med en mer urban fremtid vil flere etterlyse muligheter for å komme seg ut i naturen raskt, effektivt og tilrettelagt, sier NMBU-professor Peter Fredman. (Foto: Håkon Sparre, NMBU)

– Stadig flere vokser opp i byer og tettbygde strøk. Det øker ønsket om å komme seg ut og bruke naturen. Samtidig vil vi helst å få stadig mer tilrettelagte og organiserte opplegg for naturopplevelser. Dette gir muligheter for å utvikle naturbasert reiseliv, med mange dimensjoner av økonomiske verdier.

– Forskningen min går ut på å forstå hva som skal til for å få mennesker ut i naturen, hvordan vi kan tilrettelegge for bedriftsutvikling som svarer på disse behovene og hvordan ulike interesser påvirkes av reiselivsutvikling. 

– Naturbasert reiseliv handler om naturopplevelser og ligger derfor i skjæringsfeltet mellom folks ferie- og fritidsbruk, næringsutvikling og naturforvaltning. I det grønne skiftet vil menneskers erfaring og verdsettelse av naturen være et viktig bidrag. Det urbane menneskets ønske om å komme seg ut i naturen kan skape muligheter for reiselivsbedrifter, og det vil bli behov for spesialkompetanse og innovasjon innen reiselivsnæringen fremover.

– Vi forskere interesserer oss blant annet for grenseoppgangen mellom reiselivsbedrifters økonomiske interesser og friluftsorganisasjoners sosiale rolle i naturen. Vi ser på reiseliv og bruk av norsk natur i en større sammenheng og på hvordan ulike interesser kan forenes. Håndtering av konflikter mellom ulike interessenter blir en konsekvens av utviklingen. Er det for eksempel mulig å sette en verdi på naturopplevelser?

– Sett fra ditt ståsted, hvilke endringer tror du blir viktige i tiden fremover?

– Det grønne skiftet kan bidra til å endre folks reisevaner. Et mer miljøvennlig reiseliv vil føre til at vi reiser på færre lange reiser, men at de gjerne varer lenger. Blir vi lenger i et land, lærer vi landet og naturen å kjenne på en helt annen måte enn om vi haster gjennom viktige severdigheter. Det grønne skiftet kan også gjøre at flere legger ferien i eget land – og reiser på annen måte enn med fly. I Norge kan det være med på å skape arbeidsplasser og innovasjon i distriktene.

– Å bo i store byer kan være mer miljøvennlig og energieffektivt enn å bo spredt. Tett bebyggelse gjør det lettere og mer effektivt å bygge infrastruktur. Med en mer urban fremtid vil flere etterlyse muligheter for å komme seg ut i naturen raskt, effektivt og tilrettelagt. Reiselivsnæringen vil da kunne tilby mer helhetlige opplevelser.

– I dag ser vi bare begynnelsen og kan forvente at det kommer til å bli flere turistaktiviteter og nye nisjer innen reiselivet. For eksempel eventyropplevelser, opplevelser av dyr, løyper og led eller events og festivaler.

– Det fører til behov for blant annet ulik utrustning, nye destinasjoner, guiding og service. Pakkeløsninger vil bli mer etterspurt fremover. Med et bredt spekter av aktiviteter i et moderne reiseliv ligger kommersialiseringsmulighetene til rette, og vi vil se en profesjonalisering av naturbasert reiseliv i det grønne skiftet.