Medlemmer i forskning.nos eierforening

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 79 medlemmer.

Nettavisa forskning.no eies av en forening som ble opprettet nettopp for det formålet i 2002. I eierforeningen er det 79 medlemmer: universiteter, høgskoler, informasjonssentre, institutter, statlige bedrifter med forskningsavdelinger. Felles for alle er at de har som del av sin oppgave å drive med forskningsformidling. Som medlemmer har de mulighet til å sende artikler inn til vurdering for publisering. Dette er artikler fra egne magasiner, nettsider eller pressemeldinger, skrevet av kommunikasjonsmedarbeidere eller frilansere.

Når en av våre medlemsinstitusjoner sender inn forslag til en artikkel, havner den hos en egen avdeling i forskning.no: medlemsdesken. Der sitter to redigerere som har som sin oppgave å vurdere og redigere artiklene som kommer fra medlemmene. Medlemsdesken ledes av daglig leder.

Det er ingen betaling knyttet til publisering av den enkelte medlemsartikkelen, men hvert år betaler medlemmene en kontingent til eierforeningen. Derfor merkes artiklene i toppen med «Artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i …..». Merkingen gjentas i en faktaboks, og medlemsinstitusjonen står oppført i byline. Også på forsiden merkes artiklene tydelig.

forskning.no publiserer to eller tre slike medlemsartikler hver dag. De er allsidig og spennende forskningsformidling presentert av institusjonene selv. De er slett ikke nøytrale og nesten aldri kritiske, men de viser fram forskningen som foregår rundt om i Norge i all sin bredde og mangfold. Og artiklene leses svært godt.

Medlemmene:

 • Akvaplan-niva
 • Artsdatabanken
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • De regionale forskningsfondene
 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Fafo
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
 • Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Framsenteret
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • GenØk – Senter for biosikkerhet
 • Handelshøyskolen BI
 • Havforskningsinstituttet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • Institutt for samfunnsforskning
 • KS FoU
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • Meteorologisk institutt
 • NIBIO
 • NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • NLA Høgskolen
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk
 • NSD – Norsk senter for forskningsdata
 • NTNU
 • Narviksenteret
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU
 • Nofima
 • Nokut
 • Nord universitet
 • Nordlandsforskning
 • Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges idrettshøgskole
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Romsenter
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Opplysningskontoret for Meieriprodukter
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • RBUP Øst og Sør
 • Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
 • SINTEF
 • Senter for grunnforskning (CAS)
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Simula Research Laboratory
 • Statens Vegvesen FoU
 • Statped
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesentre
 • Telemarksforsking
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
 • Vestlandsforsking
 • Veterinærinstituttet
 • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
Powered by Labrador CMS