Medlemmer i forskning.nos eierforening

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no. Foreningen har 80 medlemmer.

Nettavisa forskning.no eies av en forening som ble opprettet nettopp for det formålet i 2002. I eierforeningen er det 80 medlemmer: universiteter, høgskoler, informasjonssentre, institutter, statlige bedrifter med forskningsavdelinger. Felles for alle er at de har som del av sin oppgave å drive med forskningsformidling. Som medlemmer har de mulighet til å sende artikler inn til vurdering for publisering. Dette er artikler fra egne magasiner, nettsider eller pressemeldinger, skrevet av kommunikasjonsmedarbeidere eller frilansere.

Når en av våre medlemsinstitusjoner sender inn forslag til en artikkel, havner den hos en egen avdeling i forskning.no: medlemsdesken. Der sitter to redigerere som har som sin oppgave å vurdere og redigere artiklene som kommer fra medlemmene. Medlemsdesken ledes av daglig leder.

Det er ingen betaling knyttet til publisering av den enkelte medlemsartikkelen, men hvert år betaler medlemmene en kontingent til eierforeningen. Derfor merkes artiklene i toppen med «Artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i …..». Merkingen gjentas i en faktaboks, og medlemsinstitusjonen står oppført i byline. Også på forsiden merkes artiklene tydelig.

forskning.no publiserer to eller tre slike medlemsartikler hver dag. De er allsidig og spennende forskningsformidling presentert av institusjonene selv. De er slett ikke nøytrale og nesten aldri kritiske, men de viser fram forskningen som foregår rundt om i Norge i all sin bredde og mangfold. Og artiklene leses svært godt.

Medlemmene:

Akvaplan-niva

Artsdatabanken

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De regionale forskningsfondene

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Fafo

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

Forsvarets forskningsinstitutt

Framsenteret

Fridtjof Nansens Institutt

GenØk – Senter for biosikkerhet

Handelshøyskolen BI

Havforskningsinstituttet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen Kristiania

Institutt for samfunnsforskning

KS FoU

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Meteorologisk institutt

NIBIO

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

NILU - Norsk institutt for luftforskning

NLA Høgskolen

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk

NSD – Norsk senter for forskningsdata

NTNU

Narviksenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Nofima

Nokut

Nord universitet

Nordlandsforskning

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges Geotekniske Institutt

Norges Handelshøyskole

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges idrettshøgskole

Norsk Polarinstitutt

Norsk Regnesentral

Norsk Romsenter

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

OsloMet – storbyuniversitetet

RBUP Øst og Sør

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

SINTEF

Senter for grunnforskning (CAS)

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Simula Research Laboratory

Statens Vegvesen FoU

Statped

Sykehuset Innlandet HF

Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Telemarksforsking

Transportøkonomisk institutt

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Vestlandsforsking

Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Powered by Labrador CMS