Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Elever bruker stadig mer tid i digitale omgivelser uten at skolen har et klart mål om digital dannelse.
Elever bruker stadig mer tid i digitale omgivelser uten at skolen har et klart mål om digital dannelse.

Skoleelever får ikke brukt sine digitale ferdigheter

– Det er viktig at barn og unge utvikler digital dømmekraft. Mye av dette arbeidet bør gjøres på skolen.

Det hevder høgskolelektor Lillian Gran ved Høgskolen i Innlandet. Hun har forsket på begrepet digital dannelse .

Barn og unge må utvikle digital dannelse for best mulig å mestre mulighetene og utfordringene som møter dem i ulike situasjoner i dagens digitale samfunn.

Gran har gjort en studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen, der hun intervjuet elever. De opplever at de digitale ferdighetene ikke blir godt nok utnyttet i skolen.

– Elevene mener de blir oversett når de opplever mobbing og digitale konflikter. De opplever også at konflikter med medelever eskalerer når læreren involverer seg, sier Gran.

Lang tradisjon for dannelse i norsk skole

Norsk skole har en lang tradisjon for å inkludere dannelse i arbeidet med elevene.

Arbeidet med å oppdra og utdanne barn og unge startet tidlig, som i byskoleloven av 1848 og skoleloven av 1889.

Dannelse i gamle dager

Første paragraf i byskoleloven av 1848:

«Det skal være Almueskolernes Formaal at understøtte den huuslige Opdragelse i at bibringe Ungdommen en sand christelig Oplysning og derhos at forskaffe den de Kundskaber og Færdigheder, som ethvert Medlem af Statssamfundet bør besidde.»

I 2017 kom en egen del om dannelse inn i lærerplanen. Den het Prinsipper for læring, utvikling og danning.

– Dette verdiløftet understreker skolens ansvar for dannelse og utvikling i grunnopplæringen. Men digital dannelse er ikke nevnt som et begrep her, sier Gran.

Lillian Gran, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, mener at digital dannelse er svaret på de digitale utfordringer barn og unge i dag opplever.
Lillian Gran, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, mener at digital dannelse er svaret på de digitale utfordringer barn og unge i dag opplever.

Dannelse, nå digitalt

Skolene bruker stadig mer IT. De fleste barn har tilgang til mobil, nettbrett eller PC store deler av døgnet.

Målet med Grans studie er å bidra til større forståelse av hvordan barn og unges utvikling av identitet blir endret gjennom digitaliseringen i skolen.

Gran mener digital dannelse er nødvendig for å møte de mange digitale utfordringene som barn opplever. I 2016 og 2017 intervjuet hun 12 lærere og 36 elever fra 5-10. trinn på fire ulike skoler.

– Studien viser at det ikke eksisterer et systematisk arbeid rundt elevenes bruk av IKT og hvordan dette igjen påvirker deres dannelse og identitetsutvikling. Det er et tydelig behov for tettere samarbeid mellom skole og hjem om elevenes digitale handlinger i og utenfor skolen, sier Gran.

I tillegg gikk hun gjennom forskning på digital dannelse.

– Digital dannelse er ikke et nytt fenomen, men det er en utvidelse av dannelsesoppdraget som skolen alltid har hatt, sier Gran.

Hva er dannelse?

Dannelse eller danning er et begrep som beskriver formingen av menneskets personlighet, oppførsel og moral. Danningsbegrepet fokuserer på individets evne og plikt til å forme seg selv, og skiller seg derfor fra sosialisering, oppdragelse, utdanning og andre pedagogiske begreper. I Opplæringsloven slås det fast at skolen skal bidra til elevenes danningsprosess.

Kilde: Store norske leksikon

Opplæring i dannelse

Studien viser at dannelse må utvides til å romme den nye digitale hverdagen.

Gran mener at digital dannelse handler om å forstå seg selv i møte med den digitale kulturen.

– Elever må få opplæring og hjelp til å utvikle sin egen identitet i og utenfor digitale sammenhenger. De må forstå hva som er akseptable handlinger og hva som kan være skadelig både for andre og seg selv, sier hun.

Gran mener at lærerne bør få et tydeligere mandat enn de har i dag. Verdiløftet nevner ikke begrepet digital dannelse.

Dannelse må handle om demokrati og utdanning, med fokus på at de unges egne erfaringer med mediene former identiet.

Dannelse er svaret på digitale utfordringer

Gran mener at digital dannelse er svaret på dagens digitale utfordringer, hvor skolens mandat er å utvikle robuste og tenkende elever.

– Mine studier viser at innføringen av IKT i skolen er gjort ut fra et ønske om flere digitale verktøy i klasserommet, uten at det har blitt vurdert hvilke farer økt bruk av IKT kan medføre, sier Gran.

Det handler blant annet om digital mobbing, digital svindel og identitetstyveri. Men også mye annet, blant annet elevers møte med en teknologisk fremtid vi ikke kan være forberedt på hvordan blir.

Gran mener de digitale utfordringene stadig øker. Derfor må barn og unge utviklerdigital dømmekraft og reflektere over egen identitet i og utenfor den digitale arenaen. Mye av dette arbeidet bør gjøres på skolen.

– Teknologien finnes i skolen, men lærerne har ikke nok digital kompetanse. Elevene ligger flere steg foran når det gjelder innovasjon og interesse for digitale applikasjoner. Det er behov for kompetente og fremtidsorienterte lærere som involverer elevene, deres nysgjerrighet og deres interesse for det nye i undervisningen og i deres identitetsutvikling, mener Lillian Gran.

Referanser:

Lillian Gran: Digital Bildung from a teacher´s perspective. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2019. Doi.org/10.1080/20020317.2019.1615368

Lillian Gran: Digital dannelse: en overordnet interkulturell kompetanse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2018. Doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-03-03

Powered by Labrador CMS