Fisk dør av stress under transport

Laksesmolt som blir stresset under transport blir lettere syke og dør oftere når de blir satt ut i sjøen. Fisk som dør av sykdom koster oppdrettsnæringen rundt én milliard kroner i året. Nå jobbes det med å redusere stresset for fisken.

Bare på vaksiner til fisken bruker oppdrettsnæringen hvert år rundt 250 millioner kroner.

Flere av sykdomsutbruddene finner sted i løpet av de første månedene etter sjøsetting. En viktig årsak er det stresset laksesmolt opplever ved overføring til sjø.

Det viser en undersøkelse som Biologisk forskningsgruppe ved Høgskolen i Bodø har gjennomført.

Fisk har god evne til å håndtere og tåle stressfulle episoder, men strekkes denne “strikken” for langt, kan stress medføre en redusert evne til sykdomsresistens, overlevelse, vekst og trivsel etter utsetting i sjø.

Dette er ikke ønskelig verken fra et dyrevelferdsmessig eller økonomisk ståsted.

Hvordan måle stress?

Selve stressresponsen hos fisk kan, på samme måte som hos oss pattedyr, måles fysiologisk gjennom en del blodparametere. Et direkte og svært sensitivt parameter er stresshormonet kortisol.

I forbindelse med håndtering og transport av smolt, opplever fisken flere traumatiske hendelser som vil forårsake stress. Dette kan være sammentregning, pumping, lasting, transport og lossing.

Med dette for øye, ønsket forskerne i Bodø å dokumentere og kvantifisere det fysiologiske stressnivå hos laksesmolt, i forbindelse med vanlige kommersielle smolttransporter.

Samarbeidet med selskaper

Forsøkene ble gjennomført sammen med fem ulike selskaper, både i brønnbåter og oppdrettsanlegg. De ulike transportene ble gjennomført i Skottland, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark.

"Brønnbåt. (Foto: Høgskolen i Bodø)"
"Brønnbåt. (Foto: Høgskolen i Bodø)"

All fisk som ble transportert var sjøvannstestet, sultet og holdt uten menneskelig forstyrrelse i 72 timer før selve transporten.

Ingen av de ansatte på settefiskanleggene, brønnbåtene eller sjølokalitetene var forberedt på forsøket, slik at prosedyrene var representative for de ulike kommersielle fisketransportene.

Blodprøver ble samlet fra fisk som var bedøvd etter egen protokoll. Dødeligheten etter transporten ble i tillegg registrert daglig i en måned på de respektive sjølokalitetene. Av hensyn til de kommersielle aktørene er resultatene anonymisert.

Selve undersøkelsen

I fire av fem transporter var gjennomsnittlig plasmakortisol nede på hvilenivå igjen ved ankomst til sjølokaliteten.

I “transport 1” forble imidlertid plasmakortisol forhøyet under hele transporten. Det høye stressnivået ved “transport 1” gjenspeilet seg også i en høy dødelighet i sjø.

Etter tre måneder var den kumulative dødeligheten på 18 prosent (ca. 30 000 fisk).

Tilsvarende dødelighet ved de andre sjølokalitetene var fra 0.2 til 1.8 %. Etter fire måneder i sjøen fikk fisk i “transport 1” diagnosen IPN, til tross for at fisken hadde blitt vaksinert.

"Fra utsett av fisk. (Foto: Høgskolen i Bodø)"
"Fra utsett av fisk. (Foto: Høgskolen i Bodø)"

Det var én klar forskjell mellom denne og de fire andre transportene, nemlig værforholdene.

Her ble fisken utsatt for tøft vær med sterk vind (stiv kuling med storm i kastene) og bølgehøyder på 3 til 5.5 m. Dette kan være den ene stressoren for mye for fisken, og forklarer det høye kortisolnivået ved ankomst til sjølokaliteten og den etterfølgende forhøyede dødeligheten.

Videre arbeid

Forskere jobber nå ved Biologisk Forskningsgruppe ved Høgskolen i Bodø sammen med flere oppdrettsbedrifter, med å utvikle tiltak for å redusere stress i forbindelse med håndtering og transport.

Fortsatt gjenstår det en del arbeid og finansiering før de kan komme helt i mål.

Forskerne mener derfor at aktørene bør opparbeide egne og faste prosedyrer som gi fisken mulighet til hvile under selve transporten.

Dessuten bør de gjøre lasting og lossing mest mulig effektivt og skånsom for fisken - i tillegg til å ha prosedyrer for å håndtere ulike uforutsette hendelser, som for eksempel transporter i dårlig vær.

På en slik måte kan man være med å redusere risikoen for økt dødelighet som følger en “stressfull” kommersiell fisketransport.

Referanse

Iversen, M., Finstad, B., McKinley, R.S., Eliassen, R.A., Carlsen, K.T. & Evjen, T., 2005. Stress responses in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts during commercial well boat transports, and effects on survival after transfer to sea. Aquaculture, 243, 373-382

Iversen, M., Eliassen, R.A., Finstad, B. & Evjen, T., 2005. Effekten av håndterings- og transportstress på overlevelse og trivsel hos laksesmolt etter utsetting i sjø. Norsk Fiskeoppdrett, 8, 50-52.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bodø - Les mer

Powered by Labrador CMS