Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Viltkamerabilde av tispe med tre unger, tatt i Målselv kommune 24. april i år.
Viltkamerabilde av tispe med tre unger, tatt i Målselv kommune 24. april i år.

63 jervekull påvist i 2020

Antall jerv holder seg stabilt, selv om det er vekst i nord.

Antall jervekull holder seg stabilt.

Det viser tallene, som Rovdata har gått gjennom og kvalitetssikret. Tallene kommer fra registreringer i felt fra hele landet.

– Det er registrert henholdsvis 58, 62 og 63 jervekull i landet de tre siste årene. Bestanden har dermed holdt seg over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

382 voksne jerv

Rovdata bruker tallet på jervekull for de tre siste årene til å beregne hvor mange voksne dyr det er. De vet hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– I år er det beregnet å være rundt 382 jerv i Norge, og det er en oppgang på 48 individer, sammenlignet med 2019, forklarer Kindberg.

Kartet viser 63 jervekull.
Kartet viser 63 jervekull.

Størst endring i nord og i Hedmark

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fordelt på fem områder. Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, ligger alle fem områdene på eller over bestandsmålet.

– Lengst nord har det vært en oppgang på fem kull sammenlignet med i fjor, sier Kindberg.

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av ni av de 63 påviste jervekullene i år. Det er skutt fem tisper og 21 valper.

Referanse:

Jenny Mattisson & Henrik Brøseth: Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2020. NINA Rapport;187, 2020.

Om overvåkingen av jerv

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.
Powered by Labrador CMS