Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Østfold - les mer.

Mange av pasientene med akutt hjerneslag bruker ekstra tid fordi de blir bedt om å møte opp på fastlegekontoret eller legevakten.
Mange av pasientene med akutt hjerneslag bruker ekstra tid fordi de blir bedt om å møte opp på fastlegekontoret eller legevakten.

Fra hjerneslaget rammer til pasienten kommer på sykehus tar det ofte for lang tid

Hvert minutt teller. Likevel er under halvparten av hjerneslagpasientene fremme på sykehus etter fire timer.

Hjerneslag er en tidskritisk tilstand. Likevel tar det timer fra de første symptomene til pasienten kommer til sykehuset. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at første kontakt med helsevesenet er hos legevakten eller fastlegen.

Det viser en fersk studie. Den har kartlagt pasientene med mistenkt akutt hjerneslag som kom til akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Halvparten med ambulanse

Studien fant frem til alle pasientene der mistanke om hjerneslag var årsak til innleggelse på akuttmottaket ved Ullevål i 2018. Forskerne grupperte pasientene etter innleggende instans: ambulanse, legevakt, fastlege eller direkte kontakt.

Så sammenliknet de utskrivelsesdiagnosene «hjerneslag» eller «ikke hjerneslag» etter innleggende instans. Deretter fordelte de på alder.

Bare halvparten av pasientene med symptomer på mistenkt hjerneslag ble innlagt med ambulanse. Pasientene som ble innlagt direkte med ambulanse, ble oftere utskrevet med en hjerneslagdiagnose.

– Vi trenger mer kunnskap om årsakene til at de resterende pasientene kom via fastlegen eller legevakten, slår forskerne fast.

Komplisert

I Norge får rundt 12.000 pasienter hjerneslag hvert år. Behandlingen har gjort store fremskritt. Spesielt på sykehus, der pasientene møtes av et team med leger og sykepleiere som har spesialkompetanse innen hjerneslag.

Bildet som møter legene og sykepleierne, er komplisert og symptomene er sammensatte.

Hvor lang tid det tar fra det første symptomet til pasienten får behandling, er avgjørende for hvordan det går. Derfor trengs det rask identifisering og transport uten forsinkelse til sykehuset.

Mange helseprofesjoner er involvert før pasienten blir innlagt. For sykepleiere er det avgjørende å identifisere symptomer på hjerneslag både over telefonen og i møte med pasienten. Møtet kan skje i ambulansen, på legevakten, på fastlegekontoret eller ved hjemmebesøk.

Måtte til fastlegen

Forsinkelser kan skje i alle leddene på veien inn til sykehuset. Tidligere forskning viser at prehospitale faktorer – det vil si den delen av spesialisthelsetjenesten som håndterer pasientene utenfor sykehus – står for halvparten av den totale forsinkelsen.

En annen studie viste at seks av ti pasienter som kontaktet primærhelsetjenesten, ble bedt om å møte opp på fastlegekontoret eller legevakten. Det førte til unødvendig tidstap. Derfor er det viktig med kunnskap om pasientforløpet frem til sykehusinnleggelse for å forbedre tilbudet til alle pasienter med akutt hjerneslag.

Referanse:

Kjell Otto Fremstad mfl.: Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag. Sykepleien, 2022.

Powered by Labrador CMS