Frå samlingane til Naturhistorisk museum i Oslo: To individ av kirgisisk steppehøne, den eine skoten ved Skien, den andre på Jæren. Begge frå 1888. (Foto: Karsten Sund, NHM)
Frå samlingane til Naturhistorisk museum i Oslo: To individ av kirgisisk steppehøne, den eine skoten ved Skien, den andre på Jæren. Begge frå 1888. (Foto: Karsten Sund, NHM)

100 000 fugleprøvar på nett

Ei gladmelding til alle fuglekikkarar: Fuglesamlinga til Naturhistorisk museum i Oslo er no tilgjengeleg på nett.

Publikum tenkjer gjerne på eit museum som utstillingane, men utstillingane er berre toppen av isfjellet i eit universitetsmuseum. Fundamentet er dei vitskaplege samlingane som finst i magasina der publikum sjeldan slepp til.

– Vi er naturleg nok størst på norske fuglar, men vi har prøvar i samlingane våre frå store delar av verda, fortel professor Jan T. Lifjeld ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (NHM).

– Til saman har vi objekt frå 3600 artar. Det er rundt ein tredjedel av alle eksisterande fugleartar.

DNA- og vevsprøvar

Men forskarane forskar ikkje berre på dei objekta som finst i deira eigne samlingar. Dei låner gjerne frå kvarandre, og det er særleg prøver som kan brukast i DNA-analyser som er av stor internasjonal interesse. No lanserer NHM ei teneste som skal gjera det lettare å få oversikt over kva dei har å tilby.

– Over 100 000 objekt er no tilgjengeleg på nett. Det omfattar alle skinn, egg, spermprøvar og DNA- og vevsprøvar, fortel overingeniør Lars Erik Johannessen ved NHMs DNA-bank.

I databasen kan ein søkja mellom anna på navn, familie, innsamlingsstad og objekttype. (Foto: (Skjermdump frå Fuglesamlinga til Naturhistorisk museum))
I databasen kan ein søkja mellom anna på navn, familie, innsamlingsstad og objekttype. (Foto: (Skjermdump frå Fuglesamlinga til Naturhistorisk museum))

I tillegg inneheld fuglesamlinga skjelett og fuglar som er nedlagde på sprit. Desse er mindre aktuelle for utlån og lågare prioritert i denne omgang.

– Forskarar frå andre institusjonar er mest interesserte i DNA- eller vevsprøvar, og gjerne i kombinasjon med skinn. Men skinn vert mindre interessante for genetiske analyser når dei vert eldre, sidan DNA-et i dei vert dårlegare over tid, seier professor Arild Johnsen.

Utdøydde artar

– Samstundes inneheld skinnsamlinga førebels fleire artar enn DNA-samlinga, og ny genteknologi som gjer det råd å setja saman småbitar av DNA, kan gjera dei gamle skinna i skinnsamlinga meir interessante igjen, supplerer Lifjeld.

Ein «type» er i biologien det eksemplaret som ein art vert beskriven ut frå. Typeeksemplaret er vanlegvis bevart i ei naturhistorisk museumssamling. Fuglesamlinga ved NHM har typemateriale frå fleire fugleartar, blant anna frå Australia.

– Typane og prøver frå utdøydde artar er det aller viktigaste å ta vare på for eit museum, fortel Lifjeld.

Jan T. Lifjeld, Arild Johnsen og Lars Erik Johannessen i NHM si samling av fugleskinn. No kan kven som helst få oversikt over kva som finst her. (Foto: Torstein Helleve, NHM)
Jan T. Lifjeld, Arild Johnsen og Lars Erik Johannessen i NHM si samling av fugleskinn. No kan kven som helst få oversikt over kva som finst her. (Foto: Torstein Helleve, NHM)

Forskarar og fugleinteresserte

I fuglesamlinga ved NHM finst mellom anna eit eksemplar av den no utdøydde geirfuglen, og ein modell er stilt ut i dei zoologiske utstillingane. Men NHM har òg utdøydde artar frå så langt borte som Hawaii og New Zealand.

DNA-banken ved NHM inneheld litt over 70 000 objekt frå fugl. I størrelse reknar dei seg som samanliknbare med den største samlinga av fuglevev i Europa ved Statens Naturhistoriske Museum i København, sjølv om sistnemnde har fleire artar.

Sjølv om basen fyrst og fremst er retta mot forskarar, reknar dei med at andre fugleinteresserte òg vil ta den i bruk.

– Vi får jevnlig henvendelsar frå amatørornitologar som lurer på kva vi har i samlingane våre. No får dei muligheiten til å finna fram til det sjølve, seier Lifjeld.

Lenke:

Besøk NHMs fuglesamling på nett

Powered by Labrador CMS