Klimaendringer forandrer fjellandskapet

Fjellfloraen er svært sårbar for klimaendringer. Et doktorgradsprosjekt med simulert klimaforandring viser at temperaturstigning og økt næringstilgang har dramatisk effekt på plantelivet. De internasjonale klimaforhandlingene i Montreal gjør det igjen aktuelt å se på hva som skjer med fjellandskapet vårt.

Publisert

Fire år med kunstig klimaforandring på Hardangervidda har redusert det biologiske mangfoldet betydelig. Et tidligere svært artsrikt plantesamfunn dominert av den lavtvoksende reinrosen, er i løpet av prosjektperioden endret til enger av høytvoksende gress og noen få urter.

Dette viser doktorgradsavhandlingen fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.

Påvirker samspillet

- Fjellplantenes begrensede spredningsevne kan hindre dem i å spre seg raskt nok til nye områder dersom konkurransen fra andre arter øker under en klimaforandring, sier Kari Klanderud, som har gjennomført studiene sammen med professor Ørjan Totland.

Resultatene til Klanderud viser at samspillet mellom arter er svært viktig for artssammensetningen i alpine områder.

- Klimaforandringene påvirker samspillet mellom plantearter slik at utbredelsen av disse vil kunne endres raskere enn tidligere antatt.

"Miniatyrdrivhus uten tak er brukt for å øke temperaturen (1.5-2.0 ˚C), og næring er tilført for å simulere en forventet økning i næringstilgang"
"Miniatyrdrivhus uten tak er brukt for å øke temperaturen (1.5-2.0 ˚C), og næring er tilført for å simulere en forventet økning i næringstilgang"

Temperaturen stiger

Miljøstatus for Norge viser at den globale middeltemperaturen og middeltemperaturen i Norge fortsetter å stige. De norske utslippene av klimagasser økte med ca. 9 prosent fra 1990 til 2003. Det kreves kraftige tiltak både i Norge og globalt for å snu denne trenden.

Det er viktig at internasjonale klimaforhandlinger og klimaavtaler slik som i Montreal forrige uke fører til slike tiltak. Ellers kan det blant annet se faretruende ut for våre plantesamfunn og fjellheimen slik vi kjenner den i dag.

Internasjonalt klimanettverk

Prosjektet som nå er gjennomført på Ås er del av et internasjonalt nettverk der klimaeksperimenter utføres på alpine og arktiske lokaliteter i 10 forskjellige land verden over.

Resultater viser at de globale klimaendringene vil ha spesielt stor innvirkning på samfunnsdynamikk og artsmangfold i alpine økosystemer, fordi disse er mer sårbare for endringer i klima og konkurranseforhold mellom artene.