Velmente tiltak kan gi dårlige resultater

Gode og velmente personaltiltak kan svekke de ansattes arbeidsprestasjoner dersom relasjonen mellom de ansatte og organisasjonen er dårlig, hevder BI-professor Bård Kuvaas på bakgrunn av en fersk studie.

Godt klima, eller gode relasjoner mellom de ansatte og organisasjonen, er avgjørende for at utviklende og støttende personaltiltak som opplæring, karriereutvikling og prestasjonsledelse skal forbedre de ansattes prestasjoner.

Det hevder Bård Kuvaas, som er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Han er særlig opptatt av å studere effektene av Human Resources (HR), som er ledelse av de menneskelige ressursene i en organisasjon.

Han har gjennomført en omfattende studie blant 593 ansatte i 64 sparebanker for å studere i hvilken grad organisasjonsklima påvirker sammenhengen mellom personaltiltak og de ansattes prestasjoner.

Resultatene er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Management Studies.

"BI-professor Bård Kuvaas forsker på effektene av ulike personaltiltak."
"BI-professor Bård Kuvaas forsker på effektene av ulike personaltiltak."

- Gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere er en betingelse for at utviklende personaltiltak skal forbedre de ansattes prestasjoner, fremholder Kuvaas.

Tok tempen på organisasjonen

Bård Kuvaas opererer med fire faktorer for å måle kvaliteten på organisasjonens klima (forholdet mellom ansatte og organisasjonen):

1) Den ansatte opplever støtte fra organisasjonen. Hun/han opplever at arbeidet verdsettes, og at organisasjonen bryr seg.

2) Den ansatte føler lojalitet og en forpliktelse i forhold til organisasjon. Hun/han trives og identifiserer seg med organisasjonen.

3) Rutiner og prosedyrer oppleves som rettferdige.

4) De ansatte opplever likebehandling og rettferdighet i hvordan behandles av nærmeste leder.

Kuvaas intervjuet mellom fem og 20 personer i hver av organisasjonene. Svarene fra de som jobbet i samme organisasjon, var sammenfallende på spørsmål om kvaliteten på relasjonen mellom ansatte og organisasjonen.

Alle HR-tiltak har gode intensjoner. Mange organisasjoner investerer i utviklende personaltiltak for å skape bedre klima på arbeidsplassen. Det er ikke nødvendigvis lurt.

"Velmente personaltiltak kan svekke ansattes prestasjoner hvis klimaet på jobben oppleves dårlig."
"Velmente personaltiltak kan svekke ansattes prestasjoner hvis klimaet på jobben oppleves dårlig."

Dersom relasjonene mellom de ansatte og organisasjonen oppleves som dårlige, vil velmente personaltiltak kunne svekke de ansattes arbeidsprestasjoner, påviser BI-forskeren.

- Derfor vil det kunne slå galt ut å bruke HR-tiltak som kortsiktige stunt for å forbedre relasjonen mellom organisasjon og ansatte. Det stiller seg annerledes om målet er å utvikle langsiktige gode relasjoner, sier han.

Mindre gjennomtrekk

Uavhengig av om klimaet oppleves som godt eller dårlig, vil utviklende HR-tiltak kunne bidra til mindre gjennomtrekk i virksomheten, altså at færre ønsker å slutte.

- Det viser seg at det er lettere å påvirke de ansattes intensjoner om slutte enn det er å forbedre arbeidsprestasjonene til ansatte som har et dårlig forhold til organisasjonen, fremholder Bård Kuvaas.

Han vil på bakgrunn av forskningsstudien gi to råd til organisasjoner:

1) HR-strategien må støtte opp under organisasjonens overordnede strategi.

2) Organisasjonen må passe på at det er god konsistens mellom HR-tiltak og andre tiltak i organisasjonen. Helst skal tiltakene støtte opp under og forsterke hverandre.

Referanse:

Kuvaas, Bård (2007): An Exploration of How the Employee-Organization Relationship Affects the Linkage Between Perception of Developmental Human Resource Practices and Employee Outcomes, Journal of Management Studies, publisert online juni 2007.

Powered by Labrador CMS