Tog er best for miljøet

Flyr du fra Oslo til Bergen slipper du ut 212 ganger så mange C02-ekvivalenter som hvis du tar tog. Er målet ditt å slippe ut så lite som mulig C02, bør du generelt unngå fly og hurtigbåt, og i større grad velge bil, buss eller aller helst tog.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.no)
(Foto: www.colourbox.no)

Tallene og konklusjonen fremkommer i en rapport skrevet av seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Jun Elin Wiik Toutain.

På alle eksempelstrekningene hun har sett på er det elektrisk jernbane som har det minste energiforbruket og utslippet per passasjerkilometer, mens fly har det høyeste.

 - Alle eksempelstrekningene har relativt høyt passasjerbelegg og ligger i områder hvor det er relativt enkelt å drifte kollektivtransport, men selv når man ser på gjennomsnittstall for hele Norge, blir konklusjonen den samme, forklarer Toutain.

Rutefly, drosjer, hurtigbåter og personbiler har høyest energiforbruk og høyest utslipp av klimagasser per passasjerkilometer, mens busser, sporvogner, T-baner og elektrisk jernbane har lavest energiforbruk og lavest utslipp per passasjerkilometer.

Fly forurenser 500 ganger mer

Også i analysen av eksempelstrekninger for godstransport kommer jernbanen best ut når det gjelder energiforbruk og klimagassutslipp.

Sjøtransport er mer energieffektivt og gir lavere klimagassutslipp enn transport med lastebil, mens flytransport kommer dårligst ut.

- Utslippene ved å transportere ett tonn gods med fly på strekningen Oslo-Bergen er mer enn 500 ganger høyere enn med jernbane. I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren.

Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Transport av gods med fly, hurtigbåt og bilferge krever mer energi og fører til langt større utslipp av klimagasser enn laste- og spesialbiler over 11 tonn, samt elektrisk eller dieseldrevet jernbane.

20 prosent flere personbiler

I perioden 1998-2004 økte persontransporten med 9 prosent, mens godstransporten økte med hele 15 prosent.

Transport på vei sto for rundt to tredeler av energiforbruket til transportformål innenriks og bidro i 2006 med 19 prosent av de totale norske utslippene av klimagasser.

- Veitransportens andel av de totale utslippene øker, noe som må sees i sammenheng med generell økonomisk vekst og større etterspørsel etter varer og persontransport, sier Toutain.

Mellom 1994 og 2004 økte antall registrerte personbiler i Norge med nesten 20 prosent til 1,97 millioner. I denne perioden sto personbilene for nesten 80 prosent av det totale persontransportarbeidet i Norge.

Luftfart sto for 8 prosent, tett fulgt av bussene med 7 prosent.

Bedre teknologi har gjort veitrafikken mer energieffektiv, hvilket innebærer at veksten i både energiforbruk og klimagassutslipp har vært lavere enn veksten i passasjerkilometer og tonnkilometer.

For andre transportmidler har ikke energibruken blitt effektivisert i samme grad.

Lenke:

Les hele rapporten: Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport 

Powered by Labrador CMS