Raskere på bena i egne enheter

Pasienter klarer seg bedre når de får rehabilitering i egne enheter i sykehus. Best dokumentert er effekten for slagpasienter.

Publisert

God planlegging av hjemsendelse og oppfølging er viktig.

- Pasienter som sendes hjem tidlig og følges godt opp etter at de er skrevet ut fra sykehuset, har mindre behov for oppfølging i institusjon, kommenterer forsker Elisabeth Gjerberg.

Hun står bak en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som tar for seg organisering av rehabilitering og fysikalsk medisin i sykehus.

Kunnskapsoppsummeringen er basert på et omfattende litteratursøk som inkluderer 39 systematiske oversikter.

Geriatrisk enhet bedre for eldre

Elisabeth Gjerberg.
Elisabeth Gjerberg.

Oppsummeringen viser at geriatriske enheter er et gode for eldre pasienter.

- Eldre pasienter som får behandling og rehabilitering for kronisk eller akutt sykdom i sykehus, klarer seg bedre i egen bolig etter utskrivning dersom behandlingen skjer i egen geriatrisk enhet, sammenliknet med de som behandles i annen type avdeling, sier Gjerberg.

- Nye studier viser at eldre pasienter som behandles for lårhalsbrudd i egen ortopedisk enhet for eldre har større sjanse for å være selvhjulpne i egen bolig, sammenliknet med de som for eksempel behandles i vanlig ortopedisk avdeling, fortsetter Gjerberg.

Egne slagenheter gir lavere dødelighet

Forskerne fant langt flere oversikter om organisering av behandlings- og rehabiliteringstilbudet for slagpasienter enn for andre pasientgrupper.

Det er godt dokumentert at behandling og rehabilitering i egen slagenhet gir lavere dødelighet sammenliknet med andre måter å organisere rehabilitering i sykehus.

Slagpasienter som får denne type tilbud har også større sannsynlighet for å klare seg selv i egen bolig år etter at de hadde slag, sammenliknet med pasienter som får andre typer tilbud.

Svakere kunnskapsgrunnlag for andre grupper

Det er få oversikter som omhandler rehabilitering av pasienter med ervervet hjerneskade (16-65 år), pasienter med ryggmargsskade og MS-pasienter.

- For MS-pasienter ser det ut til at rehabilitering i sykehus gir økt aktivitetsnivå og større sjanse for deltagelse i samfunnslivet, selv om tiltaket ikke påvirker funksjonstap som allerede er inntruffe, sier Gjerberg.

Pasienter med ryggmargsskade som raskt overføres til spinalenhet, ser ut til å komme bedre ut med hensyn til nevrologiske utfall sammenliknet med pasienter som ikke fikk et slikt tilbud.

Lenke:

Les hele rapporten: Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus