Makt i styrerommet

Makt i styrerommet er en bra ting. Det reduserer usikkerhet, og gir god grobunn for utvikling av tillit, hevder Pingying Zhang Wenstøp i en doktorgradsavhandling fra BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret skal utøve makt, og gjør det.

Utrustet med sin skarpeste kunnskap og erfaring møtes styrets mektige kvinner og menn for å fatte beslutninger til beste for selskapets vekst og utvikling.

- Styremakt er ikke nødvendigvis noe negativt, understreker Zhang Wenstøp.

299 bedrifter

Hun har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI studert makt i norske styrerom, hos 299 bedrifter. Hun er mer opptatt av hva styrene faktisk gjør enn hvordan de er sammensatt og ser ut.

Ifølge Zhang Wenstøp har tydelig maktutøvelse den åpenbare fordel at det reduserer usikkerhet om hva som gjelder.

- Styremakt bidrar til å skape et godt klima for tillit blant styrets medlemmer, fastslår styreforskeren.

Tillitsfaktoren er lønnsom for bedriften.

Makt og tillit bidrar til at styret løser sine oppgaver mer effektivt. Det slår også positivt ut i selskapets resultater. Overraskende nok bidrar ikke bruk av makt i styrerommet til økt konfliktnivå, ifølge doktorgradsstudien.

Maktkamp med sjefen

Men det er ikke alltid slik at styret har den makt styret etter loven skal ha, i forhold til ledelsen i selskapet det er satt til å bestyre.

Zhang Wenstøp har vært opptatt av å finne svar på hvorfor enkelte styrer mislykkes i å utøve makt over selskapets administrerende direktør.

Ofte er slik at styret i praksis er har gjort seg avhengig av informasjonen det får fra selskapets administrerende direktør, mens selskapets administrasjon ikke er like avhengig av styret.

- For å gjenopprette maktbalansen, må styret sørge for å etablere alternative informasjonskanaler i tillegg til informasjonen det får fra selskapets administrasjon, anbefaler Zhang Wenstøp.

Hun mener det er en atskillig mer fruktbar tilnærming enn å forsøke å stramme inn på kontrollen av selskapets ledelse.

Mer effektive styrer

Interessen for hva som faktisk foregår i styrerommet, har vært sterkt økende etter de siste års mange skandaler i næringslivet.

Fordi det er vanskelig å finne ut hvordan styrearbeidet faktisk foregår, har dette så langt vært relativt jomfruelig mark for styreforskerne.

"Pingying Zhang Wenstøp forsker på makt i styrerommet."
"Pingying Zhang Wenstøp forsker på makt i styrerommet."

Da har det vært atskillig enklere å telle antall styremedlemmer, kvinneandel i styret, styremedlemmenes utdanningsbakgrunn, alder, nasjonalitet og andre lett målbare karakteristikker.

- Jeg har vært opptatt av å studere arbeidsprosessene i styret, og se hvordan de kan bidra til bedre styrearbeid og bedre resultater for selskapet, sier Xhang Wenstøp.

Hun har gjennomført fem ulike studier som gir svar på hvordan styrets arbeidsoppgaver henger sammen, hvordan de bidrar til å øke selskapets resultater, og hva som skal til for å øke kvaliteten på styrearbeidet.

Hva er det så som kjennetegner styrene som skaper de beste resultatene?

- Den største suksessfaktoren er aktive styremedlemmer som involverer seg i styrets sentrale oppgaver, fastslår Zhang Wenstøp.

Så enkelt. Men langt fra noen selvfølge i styrerommet.

Referanse:

Doktorgradsstipendiat Pingying Zhang Wenstøp disputerte fredag 15. februar 2008 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen Effective Board Task Performance, Searching for Understanding into Board Failure and Success.

Powered by Labrador CMS