- Målet med dette arbeidet er å etablere en verdinøytral inndeling av landskapstyper, skriver forskerne bak dette debattinnlegget. (Foto: Rune Sævig / BT / NTB scanpix)
- Målet med dette arbeidet er å etablere en verdinøytral inndeling av landskapstyper, skriver forskerne bak dette debattinnlegget. (Foto: Rune Sævig / BT / NTB scanpix)

Debattinnlegg: Misvisende om ny inndeling av landskapstyper for Norge

Arbeidet med ny landskapstypeinndeling har ikke noe å gjøre med hva som er verneverdig eller hvilke valg som skal tas i arealforvaltningen.

forskning.no publiserte en nyhetssak om landskap 13. februar, under tittelen «Vil gjøre slutt på kranglingen om verneverdig landskap». Her tegnes et bilde av at det er krangling og maktkamp knyttet til arbeidet med landskapstypeinndeling i Norge. Det etterlates også et inntrykk av at landskapstypeinndelingen med tilhørende kart nærmest automatisk vil avgjøre et landskaps verdi.

Vi ser behov for å rette opp dette feilaktige inntrykket. Arbeidet  med ny landskapstypeinndeling har heller ikke noe å gjøre med hva som er verneverdig eller hvilke valg som skal tas i arealforvaltningen. 

Verktøy for mange typer bruk

Målet med dette arbeidet er derimot å etablere en verdinøytral inndeling av landskapstyper. Dette kan bli et verktøy for mange typer bruk i samfunnet, der ulike metoder knyttet til ulike formål kan legges til. Det vil være opp til forvaltningen og andre kompetansemiljøer hvordan et slikt kunnskapsgrunnlag skal tas videre.

Utviklingen av landskapstypeinndelinger som er vitenskapelig fundert, startet med et pilotprosjekt i Nordland. Dette var et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Artsdatabanken, Naturhistorisk museum, UiO, Norsk institutt for naturforskning og andre fagmiljøer for å etablere en metode for å typifisere landskap og utvikle digitale kart. Resultatene fra Nordland videreføres nå i nasjonal skala for å etablere en ny landskapstypeinndeling, samt også utvikle et nasjonalt landskapstypekart.

Felles standard for å beskrive natur og økologi

Landskapstypeinndelingen er en del av NiN-systemet (Natur i Norge). Målet med NiN er å etablere en felles standard for å beskrive natur og økologi. Systemet er utviklet av Artsdatabanken i samarbeid med Naturhistorisk museum, UiO og norske fagmiljøer. NiN som felles faglig plattform er også stadfestet av Stortinget gjennom behandling av Stortingsmeldingen «Natur for livet».

Stortinget fastslår også at det skal utvikles en ny karttjeneste for stedfestet naturmangfold kalt «økologisk grunnkart». Landskapstypekartene vil inngå som viktige datasett i det økologiske grunnkartet. Arbeidet med etablering av det økologiske grunnkartet ledes av Miljødirektoratet, og vil skje i tett samarbeid med Artsdatabanken og relevante sektorer.

Redaktøren anmerker: Rune Halvorsen, som er en av forfatterne av dette debattinnlegget, er intervjuet i artikkelen som blir kritisert. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at han godkjente både egne sitater og fakta før artikkelen ble publisert. Men han har selvsagt all rett og mulighet til å kritisere hva forskning.no valgte å løfte fram i overskriften.

Powered by Labrador CMS