Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - les mer.

Det er viktig at barn med atferdsvansker får hjelp tidlig, mener forskerne ved NUBU. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)
Det er viktig at barn med atferdsvansker får hjelp tidlig, mener forskerne ved NUBU. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Foreldrerådgivning kan gi mindre angst og depresjon hos barn med atferdsvansker

En ny studie viser at foreldrerådgiving kan redusere atferdsvansker, depresjon og angst i tillegg til å øke den sosiale kompetansen hos barn.

Forskning tyder på at en del barn som har atferdsvansker, også sliter med symptomer på angst og depresjon og kan ha det vanskelig sosialt.

Parent Management Training –Oregon (PMTO) og Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR), er to varianter av foreldrerådgivning som begge har vist seg å være effektive til å redusere atferdsvansker hos barn. Rådgivningen gis til familier gjennom kommunale tjenester som barnevernet, helsestasjoner eller lignende. Tilbudene er tilgjengelig i mange norske kommuner.

Metodene tar blant annet sikte på å redusere det fagpersoner kaller tvingende samspill i en familie og hard disiplin, videre skal metodene øke positiv kommunikasjon mellom foreldre og barna deres.

I en ny studie fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), har Silje Hukkelberg og to forskerkolleger undersøkt i hvilken grad PMTO og TIBIR foreldrerådgiving kan hjelpe barn med adferdsvansker.

Resultatene viste at begge variantene reduserte atferdsvansker og økte den sosiale kompetansen hos barna som deltok. TIBIR foreldrerådgiving reduserte i tillegg depresjon og angst hos barna.

Litt ulike metoder

TIBIR foreldrerådgivning og PMTO gruppeversjon skiller seg fra hverandre i både form, behandlingsintensitet, og ved å være rettet mot ulike målgrupper.

TIBIR foreldrerådgivning retter seg mot enkeltfamilier i en tidlig negativ utviklingsfase hvor utfordringene er mindre intense, mens PMTO gruppeversjon tilbys i gruppeformat til familier som har tydelige vansker med samspillet.

I denne studien deltok 137 familier som mottok PMTO behandling, og 216 familier som fikk TIBIR. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk en annen type hjelp.

Redusert angst og depresjon

Begge versjonene av foreldrerådgiving reduserte atferdsvanskene og økte den sosiale kompetansen til barna, sammenlignet med kontrollgruppen.

– Dette viser at metodene ikke bare har god effekt på atferdsproblemer hos barn, men også på den sosiale kompetansen, selv om metodene ikke retter seg spesifikt inn imot dette, sier Silje Hukkelberg.

Hukkelberg forklarer at sosial kompetanse innebærer to ting: vennerelasjoner og barnas evner til å regulere seg selv.

Videre viste funnene en reduksjon av angst og depresjon blant barna som mottok TIBIR foreldreveiledning. Dette gjaldt derimot ikke barna som fikk PMTO.

– Dette skyldes antagelig blant annet at disse barna var eldre og hadde høyere intensitet i atferdsvansker, og større grad av angst eller depresjon enn barna hvor foreldrene fikk TIBIR foreldreveiledning. Det kan derfor hende at barna som mottok PMTO krever en mer omfattende behandling eller annen type hjelp for å redusere angst og depresjon, forklarer Hukkelberg.

Forskerne målte barnas symptomer på angst og depresjon ved å bruke andre etablerte skalaer. Mål på depresjon var for eksempel om barnet gråter mye og forteller om ensomhet. Angst ble blant annet målt ut fra om barnet var anspent eller ofte redd for å ha gjort noe galt.

Store konsekvenser

Tidligere forskning tyder på at barn med varige og store atferdsvansker ofte får problemer sosialt. Denne kombinasjonen kan få store konsekvenser, slik som dårlig helse, sosial utestengelse, frafall fra skolen og kriminalitet.

Barn som viser aggresjon eller på ulike måter utagerer overfor andre barn, blir ofte mislikt og avvist av jevnaldrende. Dette fører ofte igjen til at disse barna blir utestengt sosialt, og dermed også mister muligheten til å lære og utvikle sosiale evner.

Derfor er det ekstra viktig at barn som viser tegn til atferdsvansker får hjelp tidlig, før de utvikler seg til å bli fastlåste og mer alvorlige problemer, mener forskerne.

Jevnt god effekt

Både barna som fikk PMTO og TIBIR viste større grad av atferdsvansker jo eldre de var. Dette understreker betydningen av tidlig innsats. Heldigvis kan foreldre bidra til endring, og foreldreintervensjoner som PMTO og TIBIR-foreldrerådgiving, har vist seg å redusere atferdsproblemer ved å endre på foreldrepraksis.

– Årsaken til at metodene jevnt over viste god effekt på reduserte atferdsvansker og økt sosial kompetanse, skyldes sannsynligvis at metodene består av komponenter som brukes i behandling av både atferdsvansker og angst eller depresjon. Eksempler på dette er problemløsning, positivt samspill, og endring av negative tankemønstre, avslutter Hukkelberg.

Referanse:

Hukkelberg, S., Tømmerås, T., & Ogden, T.: "Parent training: Effects beyond conduct problems". Children and Youth Services Review, 7. mars 2019. Sammendrag

Powered by Labrador CMS