Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - Les mer

Språkenes ti på topp

- Verdens peneste språk er fulfulde, som snakkes i Vest-Afrika. Det er så utrolig nydelig å høre på! Det mener professor Rolf Theil, en av landets språkmektigste menn. Her er professorens egen Ti På Topp-liste om språk:
26.9 2008 05:00


Språksjongløren Rolf Theil: En av landets språkmektigste menn. (Foto: Annica Thomsson)

Verdens vakrest språk:

Fulfulde (fra Vest-Afrika). Fordi det er så utrolig nydelig å høre på! Eksempel: mallumallore, som betyr hagl!

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

Letteste språk:

Mandarin, fordi det er så regelmessig og lett å uttale.

Verdens største språk:

Mandarin, som snakkes i Kina.

Minste språk:

Det australske språket amurdag. Det er bare en mann i hele verden som kan språket!

Viktigste språk:

Engelsk, fordi det er det språket du kommer lengst med rundt i verden.

Verdens eldste alfabet:

Kileskrift fra Mesopotamia. Det er 5000 år gammelt.

Merkeligste språklyd:

Når du setter tungespissen mot overleppa. Slike lyder kalles lingvo-labiale lyder, og finnes blant annet på noen Stillehavsøyer.

Høfligste språk:

Koreansk, fordi samme ord kan uttrykke så utrolig mange høflighetsgrader.

Underligste språk:

Pirahã, fordi det er så stappfullt av rare lyder og ord. Snakkes i jungelen i Amasonas.

Og til sist…

Det er kanskje ikke så godt å vite hvilket språk som har det lengste ordet, men ifølge nettstedet orakelet.info er lungesykdommen Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis en god kandidat.

Verdens lengste stedsnavn er for øvrig Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, en liten landsby i Wales.

Og hvis du ikke lot deg imponere av det, er det alltids kjemikaliet methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine!

 

Referanse:

Vil du vite mer om språklige rariteter? Les boken til Rolf Theil: Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Språkdagen feirer språk

26. september markeres Språkdagen over hele Europa som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Formålet er blant annet å motivere flere folk til å lære flere språk, og å øke bevisstheten om språklig og kulturelt mangfold.

Som Nordens største fagmiljø innen språkstudier og språkforskning, er Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo klar til å møte utfordringene i Språkdagen.

Les mer: Språk ved UiO
 

Emneord

Annonse

Annonse