Oslo-ungdom har fått dårligere psykisk helse

Det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Om Ung i Oslo 2012

NOVA har gjennomført Ung i Oslo-undersøkelser i 1996, 2006 og nå i 2012. I årets undersøkelse deltok over 15 000 unge fra 9. og 10. trinn på ungdomsskolen samt 1. trinn på videregående, fra 62 skoler. Svartprosenten var på 72.

Siden det blir gjennomført ungdomsundersøkelser gjennom Ungdata i mange av landets kommuner, har instituttet også gode data for å sammenlikne osloungdom med unge i resten av landet.

Les mer om funn fra Ung i Oslo 2012.

Les mer om Ungdata

 

Dette er ett av funnene i den siste Ung i Oslo-undersøkelsen som NOVA-forsker Tormod Øia har gjennomført.

- Målet med undersøkelsen har vært å gi en bred oversikt over ulike sider ved osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon, forteller Øia.

- I tillegg ønsket vi å se på endringer over tid, og sammenligne ungdomsmiljøet i Oslo med resten av landet.

Det har vært gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1996 og 2006.

Rundt 10 000 ungdommer har deltatt i undersøkelsen. Kjønn, etnisitet og bydel er sentrale variabler. 32,2 prosent av ungdommene som deltok, har begge foreldrene født i et annet land.

Jentene sliter mest

Øia forteller at jentene rapporterer om langt flere psykiske belastninger eller problemer enn guttene. Hele 51 prosent av jentene har svart at de sist uke har vært “veldig mye” eller “ganske mye” plaget av følelsen at “alt er et slit”.

Minst like mange har bekymret seg for mye om ting.

Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre plaget av dårlig psykisk helse sammenliknet med jenter med norsk bakgrunn. Ellers er det små forskjeller mellom etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn.

Økning siden 1996

- Med små unntak har det i perioden fra 1996 til 2012 vært en generell tendens i retning av at flere rapporterer om ulike psykiske plager og problemer, forteller Øia.

- Nivåene er til dels svært høye, spesielt for jentene.

Mens det i 1996 var 15 prosent som følte håpløshet med tanke på framtiden, var tallet så høyt som 26 prosent i 2012. Disse svarte “veldig mye” eller “ganske mye” på spørsmålet om de sist uke var plaget av at de følte håpløshet med tanke på framtiden.

Røyker mindre

Tormod Øia. (Foto: Halvard Dyb, NOVA)
Tormod Øia. (Foto: Halvard Dyb, NOVA)

Fra 1996 til 2012 har det vært en markert nedgang i andelen unge som det siste året har drukket seg tydelig beruset.

De unge røyker mindre, men snuser mer. Andelen som begår kriminelle eller antisosiale handlinger, har gått ned. Det samme gjelder andelen som har blitt utsatt for trusler om vold.

Foreløpig er det kun nøkkeltallene fra undersøkelsen som er publisert. Videre analyser av data vil komme på et senere tidspunkt.

Referanse:

Øia (2012). Ung i Oslo 2012. Nøkkeltall, NOVA Notat 7/12.

Powered by Labrador CMS