Muggsopp i norsk drikkevann

Muggsopp er vanlig i alle typer av norsk vann, og vannledningsnettet kan fungere som spredningsvei for et mangfold av muggarter, mener Gunhild Hageskal, som nylig avla en doktorgrad om forekomsten av muggsopp i norsk drikkevann.

Hageskal har studert forekomst og utbredelse av muggsopparter i norske drikkevannsystemer.

Funnene tyder på at vann fra alle deler av de undersøkte drikkevannsystemene normalt inneholder muggsopp, selv om det er større sjanse for å påvise muggsopp i vann med overflatevannkilde enn i vann med grunnvannskilde.

Det er også mer vanlig å påvise mugg i kaldt vann og dusjvann enn i varmt vann, men varmetolerante arter kan etablere seg i varmtvannsfasiliteter.

Et mangfold av arter er påvist, og de vanligste artene tilhører slektene Trichoderma, Penicillium og Aspergillus.

Kan gi sykdom

"Vekst av muggsopp fra drikkevann"
"Vekst av muggsopp fra drikkevann"

Muggsopp har i de senere år fått stadig økt oppmerksomhet som årsak til helseproblemer, siden noen muggarter kan gi sykdom.

Sammenhengen mellom mugg i vann og folkehelse er ennå ikke fullt ut forstått, og man vet lite om hvilke nivåer som kan være problematiske i drikkevann.

Siden nivået av muggsopp i vann vanligvis er relativt lavt, vil det for friske mennesker som regel ikke medføre helserisiko å drikke vann fra springen i Norge.

Det er likevel viktig å være klar over at arter som kan gi sykdom hos særlig utsatte grupper også finnes i drikkevann. Noen arter kan også forårsake dårlig lukt og smak av vannet, og dermed forringe kvaliteten.

Gunhild Hageskal disputerte 29. juni 2007 for graden Philosophiae Doctor ved Norges Veterinærhøgskole med avhandlingen: Moulds in Norwegian drinking water. Occurrence and distribution of mould species in water distribution systems.

Powered by Labrador CMS