Gaupemor med to unger. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark. (Foto: Arne Nævra, Rovdata)
Gaupemor med to unger. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark. (Foto: Arne Nævra, Rovdata)

Flere gauper i Norge

Vi har nå 60,5 gaupefamilier her i landet. Det inkluderer fem familier som vi deler med Sverige.

Publisert

Overvåking av gaupe

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.

Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr, Skandobs, som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Dette er sju flere familier enn i fjor, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet.

– Vi har registrert 60,5 familiegrupper av gaupe i Norge før kvotejakta i år, og det tilsvarer en økning på 13 prosent på landsbasis, fra 53,5 familiegrupper i fjor.

– Etter fem år med nedgang i den norske gaupebestanden ser vi nå en økning, sier Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

40 flere gauper i landet

Bestanden er likevel fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper, som Stortinget har bestemt, for tredje året på rad.

– Ut fra antall familiegrupper av gaupe er gaupebestanden beregnet til å bestå av i overkant av 350 dyr før kvotejakta i 2015 og før reproduksjonssesongen. Dette er en oppgang på cirka 40 gauper siden samme tid i fjor, forklarer Brøseth.

Flest familiegrupper i Midt-Norge

En familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere unger. Det er i vinter påvist flest familiegrupper i regionen som består av Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene.

Det er også her bestanden har økt mest, med fire og en halv gaupefamilie siden i fjor vinter, til 17 familiegrupper. Regionen ligger nå høyest over bestandsmålet, som er på 12 familiegrupper av gaupe.

Rovviltregionen Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder har nest flest familiegrupper i landet, med 16 påviste i vinter. Dette er fire over bestandsmålet på 12 gaupefamilier for regionen. Antall familiegrupper har likevel gått ned med ei halv familiegruppe siden i fjor.

Størst nedgang i Hedmark

Den største nedgangen i antall registrerte familiegrupper fra i fjor til år har skjedd i rovviltregion Hedmark, hvor man for fjerde år på rad ser en nedgang. I år er det bare registrert 2,5 familiegruppe her, mot 4,5 året før. Dette er godt under bestandsmålet på ti familiegrupper for regionen.

I begge de to nordligste rovviltregionene er det registrert flere familiegrupper i vinter enn i fjor på samme tid. Bestanden ligger likevel under bestandsmålet i Nordland, og i Troms og Finnmark.

Oppgang kan skyldes mindre jakt

Variasjoner i gaupebestanden mellom år kan blant annet skyldes jakt, tilfeldige variasjoner i andelen hunngauper som får fram unger de enkelte år, og at overvåkingen ikke har fanget opp alle familiegruppene i områdene.

– Det noe reduserte jaktuttaket på landsbasis de tre foregående årene har nok bidratt positivt til å snu den negative trenden til den veksten i gaupebestanden som vi ser i år, sier Brøseth.

Varierende værforhold under overvåkingsarbeidet kan vanskelig unngås i vårt langstrakte land i løpet av registreringsperioden fra 1. oktober og ut februar måned.

– Årets registreringssesong var i noen områder preget av ustabile snøforhold som har gjort sporingsforholdene til tider vanskelige, mens andre områder melder om jevnt over gode sporingsforhold, sier Brøseth.

Forventer flere gaupefamilier i 2016

Rovdata har beregnet at det vil være omkring 62 familiegrupper i Norge før jakt på landsbasis i 2016.

– Dette tyder på at antall familiegrupper før jakt til neste år vil ligge litt høyere det man hadde før jakt i år, forklarer Brøseth.

Referanse:

Brøseth, Tovmo og Nilsen: Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015, rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), juni 2015.