Mer tilfreds med psykiatrien

Fastlegenes tilfredshet med de distriktspsykiatriske sentrene har økt fra 2006 til 2008, og sentrene har forbedret seg på veiledning.

Publisert

Resultater

Fastlegene er mest fornøyde med:

 • Kvaliteten på epikrisene:
  54 prosent mente at det lokale DPS-et i stor eller svært stor grad leverer god kvalitet.
 • DPS-enes kompetanse:
  50 prosent mente at DPS-et i stor eller svært stor grad har god kompetanse til å utrede og behandle pasienter med psykiske lidelser.
 • At DPSene tar fastlegenes vurderinger på alvor: 52 prosent mente at det lokale DPS-et i stor eller svært stor grad gjør dette.

Fastlegene er minst fornøyde med:

 • Organisert veiledning og fagdager med god kvalitet: 68 prosent mente det lokale DPS-et i liten grad eller ikke i det hele tatt tilbyr dette.
 • Samarbeidsmøter med DPS-et: 59 prosent mente de i liten grad eller ikke i det hele tatt har dette.
 • Nødvendig tilbakemelding fra DPS-et underveis i utredning og behandling:
  56 prosent mente de i liten grad eller ikke i det hele tatt får tilbakemelding.
 • Legedekning:
  50 prosent mente DPS-et i liten grad eller ikke i det hele tatt har god legedekning.

Men fastlegene er fortsatt kritiske til deler av virksomheten, viser en ny undersøkelse fra Kunnskapssenteret.

Fastlegene ble bedt om å vurdere de distriktspsykiatriske sentrene (DPS-ene) på seks hovedområder: akutte situasjoner, bemanning, epikrise (utredning om en sykdoms årsak, utvikling og behandling), kompetanse, veiledning og ventetid.

Sterkest på faglig kompetanse

Det fastlegene er mest fornøyde med, er kvaliteten på epikrisene fra DPS-ene og den faglige kompetansen de har til å utrede og behandle pasienter med psykiske lidelser.

Flertallet av fastlegene opplever også at sentrene tar vurderingene deres av pasientene på alvor.

Svakest på samarbeid og tilbakemelding

Det fastlegene er minst fornøyde med, er samarbeidsmøter og veiledningstilbud, legedekningen ved DPS-ene og tilbakemeldinger underveis i utrednings- og behandlingsprosessene.

- Tallene gir solid grunnlag for diskusjonen om forbedringsområder i DPS-ene sett fra fastlegenes perspektiv, sier Øyvind Andresen Bjertnæs, forskningsleder ved Kunnskapssenteret.

Variasjoner

Det er til dels store variasjoner i resultatene de 80 sentrene imellom.

Som i 2006 var Nordfjord DPS et av sentrene som fikk best tilbakemelding fra fastlegene, mens Moss DPS er det senteret som har forbedret seg mest fra 2006 til 2008.

Nyttig  for brukerne

For brukerne kan undersøkelsen være nyttig for valg av behandlingssted.

Kvalitetsindikatorer blir utviklet og publisert på www.frittsykehusvalg.no basert på erfaringene, opplevelsene og vurderingene fra fastlegene og fra et representativt utvalg pasienter som er spurt i en tidligere undersøkelse.  

I alt deltok mer enn 2200 fastleger i undersøkelsen. Den ble gjennomført høsten 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Referanser:

Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006., PasOpp-rapport nr. 02-2009.

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater., PasOpp-rapport nr .03-2009.