Sju gode råd for bedre helsetjenester

Helsetjenester i fattige land kan bygges med kunnskap fra norske forskere. En større undersøkelse trekker lærdom av erfaringer fra organisasjonsbygging, og munner ut i en liste på sju gode råd.

Publisert
"Andy Oxman, Kunnskapssenteret, med gode råd til helsetjenesten."
"Andy Oxman, Kunnskapssenteret, med gode råd til helsetjenesten."

For land med stramme offentlige budsjetter utgjør FNs tusenårsmål for bekjempelse av fattigdom en kolossal utfordring.

Nå har norske forskere gitt råd om hvordan disse landene best kan ta i bruk kunnskap for å løse problemer innen helsesektoren.

Rådene gis på bakgrunn av en større undersøkelse, og kommer fram i en ny rapport som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har laget på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon.

Anbefalingene

1. Samarbeid med andre organisasjoner.

2. Lag sterke bånd til dem som lager faglige retningslinjer, og få med interessentene i arbeidet

3. Vær uavhengig og håndter interessekonflikter mellom deltakerne

4. Sørg for kapasitet hos dem som jobber i organisasjonen

5. Bruk gode metoder og vær åpen i arbeidet

6. Start i det små, ha et klart publikum og omfang, og ta opp viktige spørsmål

7. Vær oppmerksom på gjennomføringshensyn selv om det ikke er en del av bestillingen

Lærer av positive erfaringer

Prosjektet har tatt utgangspunkt i konkrete eksempler på suksesser og nytenkende grep fra alle kontinenter for å få forskere, helseplanleggere og kommersielle interessenter til å trekke sammen i arbeidet for kunnskapsbaserte helsetiltak.

Forskerne har oppsummert erfaringene og analysert fellestrekkene gjennom en spørreundersøkelse blant 176 aktuelle organisasjoner.

Derfra har de så valgt ut 25 organisasjoner og telefonintervjuet direktørene. Til slutt har de intervjuet involverte deltakere fra åtte utvalgte eksempler.

- Rådene fra organisasjonslederne lot seg lett ordne i sju hovedfunn, sier Andy Oxman, Kunnskapssenteret, som ledet prosjektet.

Bruker videodokumentarer

Oxman er opptatt av at hovedfunnene blir kjent og forstått i fattigere land der man virkelig må ha valuta for pengene.

For å formidle budskapet bredt har prosjektet derfor laget en serie videodokumentarer av de åtte eksemplene som prosjektet har undersøkt nærmere.

"Dr Miriam Were, Kenya, har vært med å gi råd"
"Dr Miriam Were, Kenya, har vært med å gi råd"

Videoene viser blant annet tiltak for rimelige og gode legemidler, sykeforsikring og bekjempelse av hiv/aids.

Forskere, helsearbeidere, helseplanleggere og kommersielle parter blir intervjuet om hvordan de har opplevd prosessen og hvordan interessemotsetninger er blitt håndtert.

Slik håper Oxman og medarbeidere at resultatene fra prosjektet kommer til nytte ved å stimulere til diskusjon og ettertanke.

Eller som Miriam Were, president i Kenyas nasjonale råd for aidskontroll uttrykker det: -Jeg vet at i det minste i Afrika ville livene til vårt folk vært annerledes om vi bare var i stand til å bruke en firedel av alt vi vet.

Lenke

Kunnskapssenterets rapport Evidence-Informed Health Policy: Using Research to Make Health Systems Healthier og videodokumentarene