Det er få mannlige studenter på sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og andelen er synkende.  (Foto: Jan Petter Lynau, Scanpix)
Det er få mannlige studenter på sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og andelen er synkende. (Foto: Jan Petter Lynau, Scanpix)

Tåler stress bedre med tette bånd til jobben

Sykepleiere som opplever tette bånd til jobben og identifiserer seg med sykepleieryrket, har mindre sannsynlighet for å bli utbrent, viser en ny studie.

Publisert

Sykefravær blant helsepersonell

Helsearbeidere har et høyere fravær enn befolkningen.

I 2012 var legemeldt sykefravær for kvinner i helse- og sosialsektoren 8,6 prosent (7,37 i befolkningen) og 5 prosent for menn (4,29 i befolkningen).

Typiske tegn på utbrenthet, er at du føler deg veldig trøtt og sliten når du er på jobb eller når arbeidsdagen er over. Du mangler motivasjon for jobben, og arbeidsgleden er borte.

I en ny studie kommer det fram at sykepleiere som opplever tette bånd og en sterk tilknytning til profesjonen sin, håndterer jobbkrav bedre. Sykepleiere som har en positiv holdning til yrket og identifiserer seg med det, har også mindre sannsynlighet for å bli utbrent. De ser ut til å tåle stress bedre.

– Når vi begynner å identifisere oss med jobben, får vi en følelse av nærhet eller tilhørighet. Vi knytter et emosjonelt bånd til jobben og føler at den er en del av identiteten, forklarer Kjersti Nesje, som nylig tok doktorgraden i profesjonsstudier ved HiOA.

Mange forskjellige arbeidsoppgaver

I studien har Nesje brukt tall fra StudData, som er en spørreundersøkelse der studenter ved ulike institusjoner blir fulgt fra starten av utdanningen til de begynner på yrkeskarrieren.

– Slike spørreundersøkelser er tid- og ressurskrevende å samle inn, og derfor var det veldig gøy å få mulighet til å kunne jobbe med et slikt datamateriale, sier hun.

Kjersti Nesje disputerte nylig for doktorgraden i profesjonsstudier ved HiOA. (Foto: Sonja Balci)
Kjersti Nesje disputerte nylig for doktorgraden i profesjonsstudier ved HiOA. (Foto: Sonja Balci)

Resultatene i avhandlingen viser også at sykepleiere ikke nødvendigvis har et større behov for å gjøre omsorgsarbeid enn for eksempel lærere og sosialarbeidere.

– Dette kan tyde på at dagens sykepleiere, selv om de anser omsorg som sentralt, også er forberedt på at yrket innebærer en rekke andre arbeidsoppgaver, slår Nesje fast.

En engel i hvitt

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi i Norge mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Det krever mer rekruttering, men også at de som er sykepleiere, ønsker å bli i jobben.

En rekke studier viser at studenter begrunner valget om å bli sykepleier med ønsket om å hjelpe andre. Men få har undersøkt om motivasjonen til å hjelpe, bidrar til at sykepleiere også trives i jobben.

– Alle har hørt om engelen i hvitt og sykepleieren som den selvoppofrende og godhjerta kvinnen. Denne forestillingen har historisk forankring, sier Nesje.

Da moderne sykepleie ble etablert på slutten av 1800-tallet, lå det et kristent verdigrunnlag i bunn. De beste sykepleierne følte seg kallet til jobben. De var unge, ugifte kvinner som ofret seg for å hjelpe syke og svake.

– Forestillingen om sykepleie har vist seg å være motstandsdyktig. Selv om kallstankegangen ikke er like sentral i dag som den var, og vi vet at sykepleiere er mer enn legens høyre hånd, domineres profesjonen i dag like fullt av verdier som omsorg, medfølelse og empati, påpeker hun.

– Risikoen er at hvis arbeidsgiveren tenker at sykepleiere er drevet av en indre lyst til å hjelpe, så vil det kunne føre til forventninger om at sykepleiere skal tåle høyere arbeidsbelastning. Slik er det ikke nødvendigvis.  

Sykepleiere er helseeksperter

Sykepleieryrket har gjennomgått store endringer de siste tiårene, og sykepleiere er i dag helseeksperter med en kompleks medisinsk og teknisk kompetanse.

– I dag tror jeg det viktige for trivselen er at sykepleiere får mulighet til å utføre arbeidsoppgavene på en god måte, og at de ikke opplever at høyt tidspress og høye arbeidskrav går ut over kvaliteten på arbeidet deres.

Dette stemmer også med annen forskning fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA som viser at det vesentlige for sykepleieres tilfredshet, er at arbeidshverdagen ikke er for slitsom, stressende og hektisk.

Det er viktig at arbeidsoppgavene er varierte, at de får støtte fra ledelsen, og at de har mulighet til å styre egen jobbhverdag og ha medbestemmelse på arbeidsoppgavene.

Referanse:

Kjersti Nesje. Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning. Doktorgradsavhandling, Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 23. januar 2017.