Muslingens fornemmelse for vann

Tøffere vassdragsregulering setter enda sterkere press på noen av Europas siste, levedyktige stammer av elvemuslinger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Elvemuslinger er svært stedbundne, og kan bli opptil 280 år. (Foto: NINA)
Elvemuslinger er svært stedbundne, og kan bli opptil 280 år. (Foto: NINA)

Tidligere fantes det elvemuslinger i de fleste land i Europa, men i dag er de utryddet over store deler av det opprinnelige utbredelsesområdet, blant annet som følge av forsuring og forurensning.

I dag finnes noen av de siste levedyktige stammene i enkelte norske elver, men også her er den rødlistet som utrydningstruet.

– Derfor er vi pålagt et spesielt, tungt internasjonalt ansvar for å bevare de siste levedyktige stammene, sier forsker Bjørn Mejdell Larsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Vi har registrert over 500 lokaliteter med elvemusling i Norge, men om lag en firedel av disse har dødd ut og bare en tredel av de gjenlevende bestandene er levedyktige, sier han. I tillegg finnes det levedyktige bestander noen få steder i Skottland, Sverige, og på Kolahalvøya, der det fortsatt finnes rike bestander, sier Larsen.

Effekter av regulering

Prosjektet Larsen leder skal gjennomføres ved NINAs forskningsstasjon på Ims. Her skal forskerne se på effekten av hurtige vannstandsendringer i elvene.

De vil finne ut om muslingene kan overleve en tørrlegging, eventuelt om de sanser at de har lite vann og søker seg ut i områdene av elva med dypere vann.

– Vår hypotese er at hurtige vannstandsendringer i et regulert vassdrag ikke nødvendigvis påvirker utbredelsen til de voksne muslingene, så lenge vannstandsendringene ikke overstiger den pålagte minstevannføringen i det regulerte vassdraget, sier Larsen.

Forsker Bjørn Mejdell Larsen og hans kolleger har bygget et kunstig elveløp for å finne ut om elvemuslinger kan overleve en tørrlegging, eventuelt om de sanser at de har lite vann og søker seg ut i områder med dypere vann. (Foto: NINA)
Forsker Bjørn Mejdell Larsen og hans kolleger har bygget et kunstig elveløp for å finne ut om elvemuslinger kan overleve en tørrlegging, eventuelt om de sanser at de har lite vann og søker seg ut i områder med dypere vann. (Foto: NINA)

I naturlige vassdrag vil laveste vannføring over tid være begrensende for muslingenes utbredelse, selv om variasjonene i vannføringen er langsommere.

– Vi vil sjekke om muslingene har evnen til å unngå midlertidige tørrlegginger; om de beveger seg mot dypere vann eller strander på grunt vann og eventuelt dør på grunn av inntørking, sier Larsen.

Viktig for økologien

Elvemuslingene er en svært viktig del av det økologiske systemet, at de filtrerer og renser vannet og sørger for et generelt bedre habitat for elvas øvrige arter.

En enkelt musling filtrerer faktisk hele 50 liter vann i døgnet. Muslingene kan også bli svært gamle, opptil 280 år. Men de er også svært stedbundne.

– Hver enkelt stamme er tilpasset den elva de lever i. Det henger sammen både med vannkvaliteten, men også det faktum at de på larvestadiet lever som parasitter på gjellene til den lokale laksen eller ørreten.

– Dette gjør det vanskelig å overføre muslinger fra ett vassdrag til et annet, sier Larsen.

Det har vært gjort forsøk å sette ut elvemuslinger fra Møre og Romsdal for å reetablere muslinger i ett av de forsurede vassdragene på Sørlandet.

Om lag halvparten av de voksne muslingene har overlevd. Det er likevel ikke påvist rekruttering, selv om vannkvaliteten nå er tilfredsstillende etter kalkingen.

Powered by Labrador CMS