Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Det er ikkje dokumentert at bruken av migrenemedisinen triptan kan skada foster, men mange kvinner sluttar likevel å bruka han under graviditeten.
Det er ikkje dokumentert at bruken av migrenemedisinen triptan kan skada foster, men mange kvinner sluttar likevel å bruka han under graviditeten.

Legar bør følgje ekstra godt med gravide som brukar migrenemedisin

Desse kvinnene brukar ofte andre medisinar også.

Medisinar som inneheld verkestoffet triptan er mykje brukt mot migrene. Det er ikkje dokumentert at bruken kan skada foster, men mange kvinner sluttar likevel å bruka triptan under graviditeten.

Fatima Tauqeer er stipendiat ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. Med data frå Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister for perioden 2006–2017 har ho undersøkt bruk av triptanar hjå gravide.

– Studien omfattar nesten 23.000 kvinner som brukte triptanar før eller under svangerskapet. Vi delte dei inn i fire grupper. Den største gruppa var dei som avslutta triptanbruken då dei vart gravide og ikkje tok bruken opp att i eittårsperioden etter at dei hadde fødd. Desse utgjorde litt over halvparten av kvinnene, fortel Tauqeer.

­Ein femtedel heldt fram med migrenemedisinen. Nesten like mange avslutta bruken under svangerskapet, men tok til att under eitt år etter fødselen. Åtte prosent tok til med triptan medan dei gjekk gravide.

Migreneplagene reduserte

Forskarane såg på om bruken av andre medisinar endra seg i same takt hjå brukarane.

– Dei som avslutta triptanbruken, reduserte også bruken av andre legemiddel. Dei som heldt fram med triptanbruken, heldt også oppe bruken av dei andre legemidla, fortel Tauqeer.

­– Vi veit frå før at mange gravide føretrekkjer å redusera bruken av triptanar for å vera føre var mot skader på fosteret. Samstundes er det òg ein del som rapporterer at migreneplagene vert reduserte når ein går gravid.

– Dei som heldt fram med triptanbruken, heldt òg oppe bruken av andre legemiddel, fortel Fatima Tauqeer.
– Dei som heldt fram med triptanbruken, heldt òg oppe bruken av andre legemiddel, fortel Fatima Tauqeer.

Cocktail av medisinar

Blant dei som heldt fram med triptanar, kunne dei registrera at dei også hadde fått føreskrive andre migrenemedisinar, inkludert førebyggjande.

– Det tyder på at desse kvinnene er dei som er hardast råka av migrene. Vi ser også at mange av dei får medisinar for andre plager i tillegg. Også hjå dei som tok til med triptanar undervegs i svangerskapet, såg vi auka bruk av akutte migrenemedisinar, seier Tauqeer.

– For dei som får ein slik cocktail av medisinar, bør nok helsevesenet vera litt ekstra påpasselege med å fylgja opp legemiddelbruken deira, seier han.

Over 20.000 kvinner i 12 år

Ho understrekar at sjølv om studien deira tyder på viktige samanhengar, er det ynskjeleg med meir forsking for å få bekrefta eller eventuelt avkrefta funna deira.

– Registerforsking på legemiddel vil aldri vera hundre prosent påliteleg. At eit legemiddel vert skrive ut til ein pasient, betyr ikkje at pasienten brukar det. Vi kan heller ikkje seia noko om kor ofte eller når legemiddelet har blitt brukt, seier Tauqeer.

Ho fortel at dei brukar utskrivinga som ein sannsynleg indikasjon, men noko meir kan det heller ikkje bli.

– Sjølvrapportering ville vera meir påliteleg. Men på den andre sida er ein styrke ved studien at han altså omfattar godt over 20.000 kvinner over ein periode på 12 år. Å få til sjølvrapportering hjå så mange kvinner over ein slik periode er langt på veg uoverkomeleg, slår ho fast.

Referanse:

Fatima Tauqeer mfl: Perinatal use of triptans and other drugs for migraine—A nationwide drug utilization study. PLOS One, august 2021. Samandrag.

Powered by Labrador CMS