Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Multidoser er maskinpakka rullar med medisindoser. Kvar pose er merka med dato og eit klokkeslett for når medisinen skal takast.
Multidoser er maskinpakka rullar med medisindoser. Kvar pose er merka med dato og eit klokkeslett for når medisinen skal takast.

Elektronisk legemiddelliste skal erstatta telefaksen

Digitale lister gjev færre feil.

Multidose er eit system der apoteket pakkar medisinane til pasienten i porsjonspakker, som gjer det lettare å ta rett medisin til rett tid.

I heimesjukepleia får ein tredjedel av brukarane medisinane sine på denne måten.

– På ein del område har helsevesenet enno ikkje fått digitale løysingar. Når legen, apoteket og heimesjukepleia skal utveksla legemiddellister for denne pasientgruppa, skjer det enno på faks, fortel Anette Vik Jøsendal ved Nasjonalt senter for e-helseforsking i Tromsø. Ho tek doktorgraden ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo.

– Legemiddellista til pasienten finst altså i minst tre ulike utgåver. Det kan vera endå fleire, til dømes dersom pasienten har vore innlagd på sjukehus, som òg vil ha ei slik liste, seier Jøsendal.

– Alle som jobbar med legemiddellister veit at listene er ferskvare, seier Anette Vik Jøsendal.
– Alle som jobbar med legemiddellister veit at listene er ferskvare, seier Anette Vik Jøsendal.

Legemiddellister for 100 brukarar

Jøsendal forklarar at med så mange versjonar som skal oppdaterast kvar for seg, aukar risikoen for at det oppstår avvik mellom listene.

Det kan skje om pasienten startar eller sluttar med eit legemiddel eller doseringa vert justert.

Men snart kan faksen pensjonerast, i alle fall for denne oppgåva.

I 2018 prøvde Oslo kommune ut eit elektronisk system for ei felles legemiddelliste for brukarar i heimesjukepleia. Jøsendal har forska på korleis det gjekk.

– Vi samla inn legemiddellister for 100 brukarar som skulle over til felles legemiddelliste og tilsvarande for 89 brukarar frå ein nabobydel, som utgjorde kontrollgruppa, fortel Jøsendal.

Medisineringar endrar seg

Resultata var oppmuntrande. I det nye systemet vart talet på avvik redusert frå 389 til 122. I kontrollgruppa var det berre ein liten nedgang, frå 521 til 503. Samanfallet mellom legemiddellistene auka frå 77 prosent til 94 prosent med den nye, felles lista.

– I ei ideell verd ville ein ynskt null feil, og det kan godt henda det går an å gjera det endå betre enn tala vi ser her. Men alle som jobbar med legemiddellister er på det reine med at listene er ferskvare, seier Jøsendal.

– Medisinering endrar seg heile tida, så det er ikkje realistisk at alle listene skal stemma 100 prosent overeins på eitt bestemt tidspunkt.

Sjølv om funna er gledelege, vil ikkje Jøsendal leggja æra for heile betringa på den elektroniske legemiddellista.

Tid for pensjonering? Nye elektroniske løysingar i helsevesenet kan erstatta den trufaste telefaksen.
Tid for pensjonering? Nye elektroniske løysingar i helsevesenet kan erstatta den trufaste telefaksen.

Prøver ut for alle i Bergen

– Før systemet vart teke i bruk, tilrådde vi ei harmonisering av listene for brukarane som skulle inn i systemet. Tilsvarande vart ikkje gjort for kontrollgruppa, så vi kan antakeleg anta at ein del av betringa kom av denne harmoniseringa, seier Jøsendal.

– Men det er òg sannsynleg at ei felles liste vil gje færre avvik enn det fleire parallelle lister vil gje. Og det viktigaste er jo at det har skjedd ei betring som kjem brukarane til nytte.

Systemet som vert innført i Oslo, var avgrensa til multidosebrukarar i heimesjukepleia. Men i Bergen prøver ein for tida ut Pasientens legemiddelliste. Dette er det det same systemet, men brukt for alle pasientar og ikkje avgrensa til heimesjukepleia, noko som vil gje tryggare legemiddelbruk i heile samfunnet.

Referanse:

Anette Vik Josendal mfl: Implementation of a shared medication list in primary care – a controlled pre-post study of medication discrepancies. BMC Health Services Research, 2021. Doi.org/10.1186/s12913-021-07346-8

Powered by Labrador CMS