Jente! Skriv ditt realvalg!

Teknologi- og realfag er fortsatt mer eller mindre guttefag. Men noen jenter går mot strømmen. Med utlysningen ”Skriv ditt valg” inviteres jenter som har søkt seg til guttedominerte realfag til å fortelle om hvorfor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skriv ditt valg

Skriv ditt valg” er initiert av stipendiat Marianne Løken, som er ansatt på forskningsprosjektet Vilje-con-valg, med ekstern finansiering fra NITO, Tekna, Energibedriftenes landsforening, Norsk Industri, Norsk Teknologi og Oljeindustriens Landsforbund. Løken er opptatt av å beskrive, forklare og forstå jenters valg av realfag med lav kvinneandel.

Lenke: “Skriv ditt valg”

Vilje-con-valg

Vilje-con-valg er et forskningsprosjekt
ved Naturfagsenteret og Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Bakgrunnen for prosjektet er den lave rekrutteringen av ungdom generelt og jenter spesielt til en del realfaglige utdanninger og yrker, særlig matematikk, fysikk og teknologi - og det relativt høye antallet studenter som ikke gjennomfører studiet

- Vi ønsker å finne ut mer om hvem disse jentene er, hva som har inspirert dem til å velge en utdanning innen teknologi- og realfag,og hvordan de tenker om en fremtid som realister, forteller Marianne Løken.

Hun er stipendiat ved Naturfagsenteret, og skrivekonkurransen er en del av datainnsamlingen til hennes doktorgradsprosjekt om jenter og realfag. Doktorgradsprosjektet er igjen en del av det større forskningsprosjektet Vilje-con-valg.

Som jenter flest?

Ferske funn fra Vilje-con-valg utgjpør deler av bakgrunnsmaterialet for Løkens prosjekt. På forhånd hadde Løken en antakelse om at jenter generelt deler verdier som: betyningen av å gjøre noe meningsfullt og samfunnsnyttig, betydningen av selvrealisering, samarbeid og trivsel.

Antakelsene stemmer overens med tendenser i datamaterialet.

- Det kan virke som om jenter som velger realfag har mer til felles med andre realfagsjenter, enn med gutta på samme studieprogram. Er realfagjenter som jenter flest– med unntak av at de velger å studere realfag?

Viktig kunnskap

Løken vil studere dette nærmere gjennom narrative analyser og oppfølgingsintervju.

- Dette er kunnskap politikere og læresteder trenger for å utvikle gode rekrutteringstiltak – for å få flere jenter til å velge realfag, for å fullføre studiene, og for å velge en realfaglig karrierevei, i eller utenfor Akademia.

- Men det handler også om å høyne kunnskapsnivået i samfunnet generelt for å motvirke seiglivede myter og bryte fordommer og stereotype oppfatninger om kjønn og realfag, forteller hun.

Nysgjerrig på realistjentene

Den lave rekrutteringen til realfagene, ofte omtalt som realfagskrisen, har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste årene. Rekrutteringsproblemet gjelder ungdom generelt, men jenter spesielt.

- Unntaket er biologifag, der jentene er i flertall. Disse jentene er ikke målgruppen for studiet, forklarer Løken.

- Dette er ikke fordi biologijentene er uinteressante, men fordi de er i flertall. Det har vært god rekruttering av jenter til biologi i mange år. Like lenge har det vært vanskelig å rekruttere jenter til de matematikktunge fagene som fysikk, kjemi, informatikk, matematikk, ingeniør- og sivilingeniørfag.

- Jeg er nysgjerrig på hva det er med jentene som velger matematikktunge fag i høyere utdanning. Hvilke muligheter ser disse jentene, som andre jenter med like gode karakterer og faglige forutsetninger ikke ser?

Snur problemstillingen

I Norge er seks av ti studenter kvinner. Veksten av kvinner i høyere utdanning startet rundt 1960, og ser ut til å fortsette. Men denne veksten ser ikke ut til å gjelde for realfagene.

Forskere, utdanningsinstitusjoner og myndigheter har lenge stilt seg spørsmålet ”Hvorfor ikke?”, men svarene ser ikke ut til å ha hjulpet på rekrutteringen av jenter til nevnte fag.

Foto: Høgskolen i Oslo
Foto: Høgskolen i Oslo

- Kanskje er det på tide å stille litt andre spørsmål, se jenters valg i et litt annet lys, tørre å drøfte betydningen av kjønn, og lytte til jentenes egne historier? spør Løken.

- Ikke fordi realistjentene sitter med alle svarene, men fordi deres historier og refleksjoner omkring sine valg kan bidra til nye spørsmål. Jeg kan ikke tenke meg noen som er bedre til å begrunne sine valg enn jentene selv!

Lenke:

”Skriv ditt valg” er i gang nå. Jentene kan sende inn sine historier i løpet av høsten. Fristen er satt til 31.12.2009.

Powered by Labrador CMS