Snøspurven (Plectrophenax nivalis) er en av fjellfuglene det har blitt mindre av i Skandinavia. I tillegg har det blitt færre av lappspurv og heipiplerke. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Snøspurven (Plectrophenax nivalis) er en av fjellfuglene det har blitt mindre av i Skandinavia. I tillegg har det blitt færre av lappspurv og heipiplerke. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Urovekkende utvikling for fjellfuglene i Europa

Antallet fjellfugl er redusert med ti prosent siden årtusenskiftet, viser ny studie.

I tillegg til en del fugler som også finnes i lavlandet, har fjellområdene sine egne fuglearter som ikke finnes andre steder.

Disse fjellfuglene kan være følsomme for endringer i klima siden de ikke har mulighet for å flytte seg høyere opp i landskapet for å finne de natur- og klimaforhold som de er avhengig av.

En ny studie viser nå nedgang i hekkebestand av europeiske fjellfugl.

Forskerne undersøkte endringer i bestander for 44 vanlige fuglearter i fjellområder i Norge, Sverige og Finland, Storbritannia, Alpene og på Iberiahalvøya. Blant disse hadde 14 arter en klar nedgang i bestanden, 22 hadde en mer stabil utvikling, og åtte arter hadde vekst i bestanden.

– I gjennomsnitt for hele Europa er det målt syv prosent nedgang i løpet av den 13 år lange perioden studien omfatter. For arter som hekker i skogsområder har det ikke vært en slik bestandsnedgang, sier forsker John Atle Kålås fra NINA som har deltatt i teamet som har utført denne studien.

Av småfuglene som hekker i de skandinaviske fjellene er blåstrupe en av få arter som det ikke er registrert bestandsnedgang for. (Foto: John Atle Kålås, NINA)
Av småfuglene som hekker i de skandinaviske fjellene er blåstrupe en av få arter som det ikke er registrert bestandsnedgang for. (Foto: John Atle Kålås, NINA)

Flere trusler mot fjellfuglene

Størst reduksjon i bestandene er målt for artene som vi bare finner i fjellet. Disse artene har hatt en nedgang på ti prosent i perioden 2002–2014.

Bestandsutviklingen for fjellfuglene var forskjellig for de fire områdene som ble undersøkt. Det ble funnet tydelig nedgang i Fennoskandia (Sverige, Norge, Finnland, Kolahalvøya og Karelen i Russland) og på Iberiahalvøya (Spania, Portugal, Andorra og Gibraltar), mens bestandene i Storbritannia og i Alpene var mer stabile.

– Vi kjenner ikke fullt ut årsaken til nedgangen. I tillegg til endringer i klima er fjellfuglene påvirket av endringer i arealbruken i fjellområdene, blant annet er redusert beitetrykk antydet som en av årsakene til nedgangen på Iberiahalvøya, sier Kålås.

Med redusert beitetrykk mener forskeren færre husdyr som beiter i fjellet. Dette er med på å påvirke fuglene.

– Mange av disse artene er dessuten trekkfugler, så påvirkninger utenfor hekkeområdene kan også være med å bidra til nedgangen, sier Kålås.

Overvåkingen av hekkebestandene for fugl i Norge utføres ved opptelling av fugl i et nettverk av cirka 500 telleruter spredt over hele landet. Hver tellerute består av 20 tellepunkt og opptellinger gjøres på forsommeren når fuglenes sangaktivitet er stor. (Foto: John Atle Kålås, NINA)
Overvåkingen av hekkebestandene for fugl i Norge utføres ved opptelling av fugl i et nettverk av cirka 500 telleruter spredt over hele landet. Hver tellerute består av 20 tellepunkt og opptellinger gjøres på forsommeren når fuglenes sangaktivitet er stor. (Foto: John Atle Kålås, NINA)

Vil fortsette å telle fugler

Forskerne mener det er nødvendig med mer overvåking og forskning for å skaffe til veie mer kunnskap om årsaken til den målte bestandsnedgangen for fugl i fjellet.

Overvåking av hva som skjer av endringer i disse områdene er særlig krevende på grunn av vanskelig tilgang og ofte krevende værforhold.

– Tellinger av fugl i fjellet skjer ofte langt fra bosetting og er krevende, og vi er svært takknemlige til alle ornitologer som har bistått med tellinger av fugl, sier Kålås.

Referanse:

Aleksi Lehikoinen m.fl: Declining population trends of European mountain birds. Global change biology. Desember 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.14522

Fakta om prosjektet:

Denne overvåkingen er en del av et landsomfattende tellenettverk for fugl (TOV-E) som er et samarbeid mellom Norsk Ornitologisk Forening og Norsk institutt for Naturforskning og med finansiering fra Miljødirektoratet.

Studien er resultat av en felles innsats fra 12 Europeiske land og del av et Europeisk nettverk for overvåking av fugl (European Bird Census Council).

Powered by Labrador CMS