Forskere har undersøkt hvor godt villaksyngel greier seg når de må konkurrere mot hybrider av villaks og oppdrettslaks. (Foto: Line E. Sundt-Hansen /NINA)
Forskere har undersøkt hvor godt villaksyngel greier seg når de må konkurrere mot hybrider av villaks og oppdrettslaks. (Foto: Line E. Sundt-Hansen /NINA)

Yngel fra villaks utkonkurreres av hybridlaks

Forsøk viser at villaksyngel har mindre sjanse for å overleve når de konkurrerer med krysninger mellom oppdrettslaks og villaks enn når de konkurrerer med andre villaksyngel.

Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i naturen, har ført til omfattende innkrysning av oppdrettslaks i norske villaksbestander.

I forsøk som ble gjennomført i 40 kunstige bekker på NINAs Forskningsstasjon Ims i Rogaland fant forskere at villaksen hadde lavere overlevelse i konkurranse med krysninger mellom oppdrettslaks og villaks, altså hybrider, enn i konkurranse med annen villaksyngel.

– Dette tyder på at tilstedeværelse av laksyngel som er etterkommere etter rømt oppdrettslaks, kan føre til at villaks har lavere overlevelse tidlig i livet, sier NINA-forsker Grethe Robertsen.

Hybrid-halvsøsken

Forskerne lagde laksefamilier som hadde vill mor og far, vill mor og oppdrettsfar eller oppdrettsmor og vill far.

Hybridyngelen var altså halvsøsken av villfisken, og deres tilstedeværelse påvirket overlevelsen til vill yngel negativt uavhengig av om mødrene deres var villaks eller oppdrettslaks.

– Resultatene tyder altså på at effekten i alle fall delvis kan knyttes til genetisk opphav, forklarer prosjektleder Kjetil Hindar i NINA.

Påvirker mattilgangen konkurransen?

Hos oppdrettslaksen har det siden 1970-tallet blitt avlet fram egenskaper som gir rask vekst under stabilt høy tilgang til mat i fangenskap.

Forskerne hadde derfor en hypotese om at hybridene i større grad ville utkonkurrere villaksen under næringsrike forhold enn ved mindre tilgang til næring.

– Vi testet dette i et tilnærmet naturlig miljø ved å sammenligne overlevelsen til villaksyngel og hybrider under forhold hvor yngelen enten hadde ubegrenset eller begrenset tilgang på mat, forklarer Robertsen.

I begge tilfeller hadde villaksen lavere overlevelse når den konkurrerte med hybrider mellom oppdrettslaks og villaks enn når den konkurrerte med andre villaksyngel.

Altså var effekten av konkurranse fra hybrider lik, uavhengig av mattilgangen.

Dette samsvarer med resultatene fra et lignende forsøk som testet hvordan villaksyngel ble påvirket av tilstedeværelsen av ren oppdrettsyngel.

Mer aggressive og dominante

Innkrysning av oppdrettslaks kan gi en rekke endringer hos etterkommerne. Blant annet er det tidligere vist at oppdrettslaks kan være mer aggressive og dominante enn villaks.

Dermed er det mulig at etterkommere av oppdrettslaks har en fordel i konkurransen om å etablere territorier i den kritiske perioden etter at yngelen kommer opp av elvegrusen.

Dette kan være en del av forklaringen på at villaksyngelen hadde lavere overlevelse da det var hybrider til stede enn de hadde da det kun var villaks til stede.

Referanser:

Robertsen, G. m.fl: Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. NINA Rapport 1438.

Robertsen, G. m.fl: Can variation in standard metabolic rate explain context-dependent performance of farmed salmon offspring? Ecology and Evolution. DOI: 10.1002/ece3.4716

Powered by Labrador CMS