Mye å sette seg inn i. Arbeidsmiljøloven med kommentarer (Gyldendal Akademisk) fra 2011 er på 1106 sider. (Foto: Jon Lahlum, Fafo)
Mye å sette seg inn i. Arbeidsmiljøloven med kommentarer (Gyldendal Akademisk) fra 2011 er på 1106 sider. (Foto: Jon Lahlum, Fafo)

Tillitsvalgte mener at de vet best

Ledere vet mindre om lov- og avtaleverk i arbeidslivet enn tillitsvalgte i fagforeningen, men begge gruppene føler behov for mer kunnskap.

Lovene og avtalene i arbeidslivet er mange og lange. Dersom man spør tillitsvalgte på norske arbeidsplasser hva lederne deres kan om dette, svarer bare halvparten av dem at ledelsen i stor eller ganske stor grad har kunnskap om tariffavtalen, Hovedavtalen eller arbeidsmiljøloven.

Den norske modellen

Den norske modellen er et begrep som brukes for å beskrive velferdsstaten og det organiserte samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, slik det har utviklet seg i Norge og i de andre nordiske landene. I internasjonal forskning og politikk løftes dette gjerne fram som en vellykket samfunnsmodell.

Undersøkelsen ble gjennomført blant tillitsvalgte i Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Spørreundersøkelsen ble besvart av 1782 personer. I tillegg ble det gjennomført 65 lengre intervjuer med ledere og tillitsvalgte. Oppdragsgiver for prosjektet var Fagforbundet.

Ledere som er intervjuet i forbindelse med denne undersøkelsen, deler denne oppfatningen. Noen av lederne forteller at de går til tillitsvalgte for å få svar på det de lurer på.

– En viktig grunn er trolig at en stor andel av de tillitsvalgte skoleres i lov- og avtaleverket, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad.

En stor andel av de tillitsvalgte som inngår i undersøkelsen, har deltatt i kurs i regi av sitt forbund. Når det gjelder ledere, er ikke lov- og avtaleverk noe man skoleres i på de utdanningsinstitusjonene som utdanner ledere.

Samtidig er det mange av de tillitsvalgte som mener at de selv trenger opplæring på ett eller flere saksfelt. Det gjelder spesielt opplæring i arbeidsrett, konfliktløsning og forhandlingsteknikk.

Finner vi den norske modellen på bedriftene?

Bakgrunnen for undersøkelsen var å måle hvordan samspill mellom fagforeninger, ledelse, tariffavtaler og lovverk fungerer på den enkelte arbeidsplass. Forskerne spurte derfor lokale tillitsvalgte og ledere om dette.

Kjennskap til og kunnskap om lov- og avtaleverk var en viktig del av undersøkelsen.

Mye av kunnskapen vi har, skaffer vi oss når vi trenger den. Svarene på opplæringsbehov avspeiler derfor problemstillinger de tillitsvalgte står eller nylig har stått oppe i.

Forskningssjef Sissel Trygstad. (Foto: Fafo)
Forskningssjef Sissel Trygstad. (Foto: Fafo)

At bedriften nylig her gått gjennom omstillinger er for eksempel en vanlig forklaring på at tillitsvalgte sier de har kunnskap om dette.

Uformell kontakt mellom tillitsvalgte og ledere

En viktig side ved det den norske arbeidslivsmodellen er uformelt samarbeid og tillit mellom tillitsvalgte og ledelse på den enkelte arbeidsplass. Godt over halvparten av de tillitsvalgte svarer at de har uformelle møter som angår medlemmer eller bedriften en gang i måneden eller oftere.

Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene. Mens henholdsvis fem og sju prosent av de tillitsvalgte i bygg og industri sier at de aldri har slike uformelle samtaler med ledelsen, er det hele 23 prosent i handelsnæringen som svarer det samme.

Dette resultatet overrasket forskerne fordi handelsvirksomheter ofte er små og med mye daglig kontakt mellom ledelse og ansatte.

Trygstad forklarer resultatene med at organisasjonsgraden på arbeidsplassene er langt lavere innenfor handel og hotell og restaurant enn i bygg og industri. Særlig i industrien har tillitsvalgte og ledere lang tradisjon for å diskutere ulike spørsmål, både formelt og uformelt.

En annen forklaring er at både ledere og tillitsvalgte skiftes ut oftere i handelen. Å få tillit, som igjen gjerne fører til uformell kontakt, er avhengig av forutsigbarhet. Det er langt enklere å utvikle dette når partene lærer hverandre å kjenne over tid.

Deltakelse i formelle møter varierer også mye. Så mange som tre av ti tillitsvalgte svarer at de verken har formelle eller uformelle møter med ledelsen. De er med andre ord tillitsvalgte uten å delta i partssamarbeidet på bedriften i det hele tatt.

Referanse:

Sissel C. Trygstad mfl: Den norske modellen på virksomhetsnivå av. Fafo-rapport 2015:18.

Saken er produsert og finansiert av Fafo - Les mer

Powered by Labrador CMS