Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

– Vi bør ta høyde for at kollisjoner med vindmøllenes rotorblader kan påvirke insekter negativt, sier NINA-forsker Jens Åström.
– Vi bør ta høyde for at kollisjoner med vindmøllenes rotorblader kan påvirke insekter negativt, sier NINA-forsker Jens Åström.

Forskere vil undersøke hvordan vindkraft påvirker insekter

Vindkraftverk påvirker trolig ikke det totale antallet insekter i Norge i særlig grad. Likevel anbefaler forskere å vurdere effekten på særlig sårbare populasjoner før vindkraft bygges ut.

– Effekten på lokale populasjoner av insekter bør være en del av konsekvensvurderingen når vindkraftanlegg planlegges. Vi bør ta høyde for at kollisjoner med rotorbladene kan påvirke insekter negativt, men anleggene som er i drift per i dag har sannsynligvis liten innvirkning på insektbestandene nasjonalt, sier forsker Jens Åström i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

En populasjon eller bestand er det totale antall organismer av en bestemt art i et geografisk område.

Anslår at 1 200 tonn insekter dør

I rapporten Tap av insekter i vindkraftanlegg under drift har forskere vurdert problemstillingen og kunnskapsnivået for Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bakgrunnen er en tysk studie som anslår at vindkraft tar livet av 1 200 tonn insekter i Tyskland årlig. Tallet har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, fordi flere aktuelle rapporter – fra nettopp Tyskland – slår fast at insektbestandene har gått kraftig tilbake.

Grovt anslått har forskerne i NINA beregnet at dette kan utgjøre omkring 0,1-0,2 prosent av landets totale insektfauna. Derfor er det lite trolig at de alarmerende tilstandene som beskrives i rapportene skyldes vindkraft.

Forskerne presiserer at disse tallene ikke inkluderer hvilken effekt beslag av arealer ved utbygging av vindkraft har på insekter.

Må rengjøre rotorbladene

Potensielt kan vindkraft påvirke populasjoner av insekter, selv om dette tradisjonelt er blitt sett bort fra.

Internasjonalt er det dokumentert at kollisjoner mellom insekter og rotorblader tidvis skjer i så stor grad at rotorbladene må rengjøres for å unngå betydelig tap i energiproduksjonen.

– Så vidt vi vet har ikke dette skjedd her i landet. Og for Norge er den samlede påvirkningen enda mindre enn i Tyskland, fordi vi har færre vindkraftverk. En beregning basert på den tyske modellen antyder at det årlige tapet i Norge kan utgjøre i størrelsesorden cirka 0,01-0,02 prosent av alle insekter, sier Åström, som understreker at dette er et grovt estimat.

Trenger kunnskap om norske forhold

Likevel mener forskerne at vindkraftens påvirkning på insekter bør undersøkes under norske forhold. Fordi vi totalt mangler data, og fordi det kan bli aktuelt å bygge vindkraftanlegg i stor skala.

Enkelte insektgrupper kan bli påvirket i større grad enn bestanden av insekter generelt.

De anbefaler å måle tettheter og artstilhørighet av flygende insekter i de luftsjiktene – og under de forholdene – som er relevante for produksjon av vindkraft. I tillegg bør vi undersøke hvordan vindkraftverk tiltrekker seg insekter.

Redusere antall drepte insekter

– På den måten er det trolig mulig å identifisere tidspunkter med særlig høy risiko, og dermed gjøre det mulig å sette i verk kostnadseffektive tiltak for å redusere omfanget av drepte insekter. Uten slike undersøkelser er det vanskelig å vurdere nåværende og fremtidig påvirkning fra vindkraftverk på insektbestander, sier Jens Åström.

Ting tyder på at vindkraftverk kan virke tiltrekkende på insekter, men at dette til dels kan reduseres ved å male turbinene i hensiktsmessige farger.

Ugunstige kombinasjoner av plassering, farge og belysing kan potensielt føre til at store mengder flygende insekter trekkes til rotorbladene, spesielt på sensommeren.

Dette kan igjen få negative konsekvenser for populasjoner som deler leveområdene sine med vindkraftverk.

Referanse:

Jens Åström og Roel May: Tap av insekter i vindkraftanlegg under drift. NINA Rapport, 2019.

Powered by Labrador CMS