Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

I den årlige innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn i Norge i 2020 ble det påvist 150 individer. Her ei binne med unge.
I den årlige innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn i Norge i 2020 ble det påvist 150 individer. Her ei binne med unge.

Så mye gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er det i Norge

Rovdata har sendt den årlige oversikten over de store rovdyrene til myndighetene.

I brevet til Miljødirektoratet gir Rovdata en oppdatert oversikt over antall påviste ungekull dokumentert i Norge for de fire store.

Her er resultatene:

8,5 bjørnekull

I den årlige landsomfattende innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn i Norge i 2020 ble det påvist 150 individer. Det er nærmest uendret fra de 148 bjørnene identifisert i 2019. Det ble påvist 85 hannbjørner og 65 hunnbjørner, som er et høyere antall hunnbjørner enn det som er dokumentert tidligere år.

Antall hunnbjørner er viktig, fordi beregningen av sannsynlig antall bjørnekull i Norge bruker en metode som tar utgangspunkt i antall registrerte hunnbjørner.

I fjor ble det påvist 28 hunnbjørner i rovviltregion 8 (24 i gamle Finnmark og 4 i Troms), 17 hunnbjørner i region 6, som er Møre og Romsdal og Trøndelag, og 20 i region 5, som er Hedmark.

Modellen anslår at det ble født mellom fire og fjorten kull i Norge, men at det mest sannsynlig ble født ni, eller i snitt 8,5, kull, i landet i 2020.

– Det er en oppgang på 1,5 kull fra i fjor, som nettopp reflekteres av det økende antallet hunnbjørner. Mens bestanden nasjonalt var under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige bjørnekull, lå både rovviltregion 5 og 6 på det regionale bestandsmålet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

63 jervekull

Det gjennomføres årlig en omfattende registrering av ynglehi hos jerv over hele landet der Statens naturoppsyn sjekker kjente og nye jervehi for valper.

Det ble i 2020 påvist 63 kull i Norge gjennom hitellingene, som er tilnærmet uendret fra 62 dokumenterte kull fra 2019.

– Jervebestanden var over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt. Ni av disse kullene ble tatt ut av forvaltningen med såkalt hiuttak, sier Kindberg.

Ut fra hiregistreringene er jervebestanden beregnet til å bestå av i underkant av 400 voksne individer i 2020.

Årets hiregistreringer av jerv er allerede godt i gang og du kan følge arbeidet i jervetelleren hos Rovdata.

Rovdata har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. De er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

8,5 ulvekull

I overvåkingssesongen vinteren 2020-2021 ble det påvist til sammen tolv ulvekull, hvorav fem i helnorske ulverevir og sju i grenserevir mot Sverige. De fem helnorske kullene ble født i Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog, mens de resterende sju kullene ble født i grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Når årets kull i grenserevirene mot Sverige deles likt mellom landene gir det 8,5 kull i Norge. Det er samme antall som i fjor og bestanden var dermed også i vinter over det nasjonale bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Til sammen ble det påvist 109-114 ulver i Norge og grenserevir i vinterens overvåkingssesong, og det er en økning fra 99-103 i fjor.

57-58 av ulvene er påvist med helnorsk tilhold, mens 52-56 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Når de 24 ulvene som ble avlivet ved lisensjakt og skadefelling i perioden er trukket fra, gir dette 85-90 ulver i Norge før ungulvene eventuelt vandrer ut og nye ulvekull ser dagens lys.

66,5 familiegrupper av gaupe

Siden den årlige statusrapporten for gaupe i Norge kommer 1. juni hvert år, rapporterer Rovdata her status fra forrige vinter til Miljødirektoratet. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe som går sammen med en eller flere årsunger.

– Vinteren 2019-2020 ble det påvist 66,5 familiegrupper av gaupe i Norge og det er en oppgang på 11,5 familiegrupper fra året før. For første gang på åtte år ligger den norske gaupebestanden over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper, forteller Kindberg.

Det er beregnet at gaupebestanden ved kvotejaktstart i 2020 besto av i underkant av 400 gauper.

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her.

Du kan finne DNA-resultater og andre overvåkingsrelevante data på alle artene i Rovbase.

Powered by Labrador CMS