Tub fra ku til menneske

En ny metode for å skille genetiske varianter av tuberkulosebakterien fra hverandre kan vise seg å bli nyttig i arbeidet med å bekjempe og kontrollere sykdommen.

(Foto: www.colourbox.com)
(Foto: www.colourbox.com)

Helt siden antikken har tuberkulose vært en alvorlig sykdom hos mennesker og dyr over hele verden, og den er fortsatt et problem mange steder.

I Etiopia er storfetuberkulose utbredt, den medfører betydelige produksjonstap for bøndene og er dessuten et vesentlig hinder for internasjonal handel.

I tillegg er sykdommen et folkehelsemessig problem fordi bakterien som forårsaker storfetuberkulose, Mycobacterium bovis, også smitter til mennesker.

Data om hvordan storfetuberkulose spres og utvikler seg i Etiopia er relativt begrenset, særlig mangler kunnskap om genetisk variasjon hos bakterier som er isolert fra ulike deler av landet.

God oversikt over ulike varianter av bakterien er viktig for å finne ut hvor stort smittepress det er i ulike områder og hva som er viktige risikofaktorer. Det er også viktig for å spore infeksjonsveiene.

Utbredelse og smitterisiko

Demelash Biffa Areda har gjennomført omfattende felt- og laboratoriestudier av tuberkulose hos storfe i Etiopia for å kartlegge sykdommens utbredelse og alvorlighetsgrad.

Bildet viser storfetuberkulose med skader i lunge og brysthule.
Bildet viser storfetuberkulose med skader i lunge og brysthule.

Blant annet har han sett på hvor godt kjøttkontrollen fungerer i forhold til å oppdage slakteskrotter som er infisert med storfetuberkulose. At kjøttkontrollen fungerer optimalt, er viktig for å hindre at bakterien smitter til mennesker via infiserte slakt som ikke er blitt stoppet i kontrollen.

Studien ble utført på storfe slaktet ved fem slakterier som var lokalisert i ulike økologiske soner og langs de viktigste handelsrutene for husdyr. Resultatene viste at forekomsten av storfetuberkulose varierte ganske mye fra sone til sone i det undersøkte området.

Mycobacterium bovis som var isolert fra slakteskrotter i de utvalgte områdene ble undersøkt videre og kartlagt genetisk for påvisning av ulike varianter av bakterien. En oversikt over genetisk variasjon hos bakterien har så gjort det mulig å utvikle en test som kan fortelle hvilken variant av bakterien man står overfor i et gitt tilfelle.

Storfe utsatt for stort smittepress

Ved hjelp av denne og andre molekylære tester har Demelash Biffa vist at tuberkulose hos storfe i Etiopia forårsakes av ulike varianter av M. bovis. Han fant at noen slaktedyr var infisert med flere ulike genotyper av M. bovis, noe som tyder på at dyra er utsatt for et stort smittepress.

De mange variantene forklarer også hvorfor dyr som har gjennomgått en infeksjon, blir syke på nytt. Hvis de smittes med en annen variant enn den som først gjorde dem syke, kan de igjen bli syke fordi de ikke har full immunitet mot denne litt ulike varianten.

På samme måte vil ikke et vaksinasjonsprogram være effektivt fordi vaksinen ikke beskytter mot alle varianter av bakterien.

Biffa anbefaler at Mycobacterium bovis-bakterier som er isolert fra mennesker, husdyr og ville dyr undersøkes med henblikk på genetisk variasjon for å oppspore smittekilder og kartlegge smitteoverføring mellom ulike verter.

Dette er råd som også er gitt til etiopiske myndigheter til hjelp for overvåking og kontroll av sykdommen.

Bakgrunn:

Demelash Biffa Areda disputerte 7. desember 2010 for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: ”Epidemiological and Molecular Genetic Studies of Mycobacterium bovis Infections in Cattle in Ethiopia”.

Powered by Labrador CMS