Yrkessjåfører ser mørkt på veien videre

Fire av fem yrkessjåfører forventer tøffere arbeidskår i årene framover. Like mange mener myndighetene ikke gjør nok for å forhindre det.

Medlemmer av Norst Transportarbeiderforbund mener billig utenlandsk arbeidskraft har satt dem under sterkt press. (Foto: Simen Slette Sunde / Trygg Trafikk)
Medlemmer av Norst Transportarbeiderforbund mener billig utenlandsk arbeidskraft har satt dem under sterkt press. (Foto: Simen Slette Sunde / Trygg Trafikk)

Medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har opplevd et økende lavtlønnspress fra utenlandske aktører det siste tiåret, ifølge en fersk Fafo-rapport.

Her har 1500 av forbundets rundt 20 000 medlemmer svart på spørsmål om deres framtidsutsikter på områder som lønn, rekruttering og arbeidspress.

– I sum blir dette en bekymringsmelding, mener Fafo-forsker Ragnhild Steen Jensen.

– Medlemmene forteller at billig utenlandsk arbeidskraft har satt dem under sterkt press. Blant mange er også krav om stadig rasjonalisering og sentralisering og utstrakt bruk av vikarer kimer til bekymring, sier Jensen.

Mørkt blikk på framtiden

Transport i Norge og EU

Offisielt deles transportnæringen i fem kategorier: sjøtransport, landtransport, lufttransport, transporttjenester og lagring, samt post og distribusjon.

I 2011 omsatte disse bransjene for 322 milliarder kroner og sysselsatte 150 000 personer i Norge.

Etter den siste EU-utvidelsen og en rekke nye direktiver fra EU-myndighetene ser konkurransen om transportoppdrag ut til å ha tetnet seg kraftig til.

Godstransport på vei er et tydelig eksempel. Ifølge en tidligere undersøkelse har norskregistrerte lastebiler som kysser grensen ved Svinesundbroen sunket fra 40 prosent i 1989 til 9 prosent i 2013.

Grensene mellom EU-landenes transportmarkeder har blitt gradvis fjernet av EU-myndighetene gjennom nye direktiver. I utgangspunktet skulle det aller siste skrittet – fri og grenseløs konkurranse i hele EØS-området – bli tatt innen 2015.

Dette innebærer at også innenlandske transportoppdrag skulle bli fritt tilgjengelig også for utenlandske aktører. Men etter at flere vesteuropeiske land har protestert, er denne fullstendige liberaliseringen utsatt inntil videre.

I dag kan man utføre såkalt kabotasje. I Norge kan derfor utenlandske lastebilsjåfører som har levert gods fra et annet land utføre ytterligere tre oppdrag internt i Norge i løpet av ei uke.

Reglene for kabotasje blir noe ulikt tolket i de forskjellige landene. Finland har strammet inn regelverket og Danmark har hevet bøtene for overtredelser. Danmark har i forståelse med flere andre land bedt om en klargjøring fra EU-myndighetene om hva slags handlingsrom de nasjonale myndighetene har.

Transportsektoren består av en rekke underliggende bransjer, underlagt ulike reguleringer og vilkår. Årsakene til bekymring er da også forskjellige.

Blant arbeidstakere innen gods- og busstransport oppgir en stor majoritet at arbeidsvilkårene deres vil komme stadig mer i skvis, framgår det av undersøkelsen.

Blant ansatte innen godstransport er fire av fem helt eller delvis enig i at presset på lønns- og arbeidsvilkårene vil øke i deres sektor i framtiden.

To av tre er enige i at det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft innenfor godstransport.

Tre av fire er uenige i at myndighetene gjør nok for å følge opp ulovlig kabotasjekjøring i Norge.

– En hovedutfordring for sjåførenes arbeidsforhold er at liberaliseringen som har funnet sted når det gjelder markedstilgang, ikke har blitt fulgt av tiltak for å sikre lønns- og arbeidsbetingelser, forteller Jensen.

Svipp-oppdrag bekymrer mest

Norske lastebilsjåfører sier selv at internasjonal transport ut av og utenfor Norge for dem er en tapt mulighet. Men det er også en utstrakt bekymring at heller ikke det nasjonale markedet er beskyttet fra konkurranse.

For lastebilsjåfører er det først og fremst reglene om kabotasje som skaper murring. Kabotasje innebærer at utenlandske sjåfører etter et opprinnelig transportoppdrag fra utenlandske veier innen en uke kan ta inntil tre ytterligere oppdrag innad i Norge.

Omfanget av lovlig så vel som ulovlig kabotasje er vanskelig å kontrollere og tallfeste, understreker Fafo-forskeren.

– Men inntrykket fra NTF-medlemmer og de sentrale partene er at problemet er stort. Andre studier har vist en sterk økning av lastebil fra østeuropeiske land inn og ut av Norge.

– En studie viser blant annet at halvparten av de tyngre kjøretøyene som passerer grensen ved Svinesund har ikke-nordiske skilter, sier Jensen.

Veisikkerhet på glatta

Folk flest er også bekymret for utviklingen, ifølge en meningsmåling Fafo-forskerne har utført blant et representativt utvalg av befolkningen.

Her mener fire av fem nordmenn at flere utenlandske vogntog fører til dårlig trafikksikkerhet på norske veier, mens rundt tre av fire mener det er nødvendig med obligatorisk glattkjøringskurs.

Noe over halvparten mener at norske lønns- og arbeidsforhold skal gjelde for utenlandske yrkessjåfører som kjører fast i Norge.

Buss på anbud

Ved siden av problemer med rekruttering, er det blant bussjåfører bruken av anbud som betraktes som et problemområde.

Dette skjerper kampen om lønnsomhet og skaper gjerne også stor usikkerhet i og med at man ikke vet om selskapet man jobber for vil beholde rutene etter neste anbudsrunde.

– En av utfordringene er også at fylkeskommunene lager egne selskaper som skal administrere disse anbudene. Dermed må organisasjonene for arbeidsgiverne og arbeidstakerne forholde seg til en tredje part, forteller Jensen.

Blant bussjåfører oppgir også rundt fire av fem at de tror presset mot lønns- og arbeidsvilkår vil øke.

– I tillegg opplever sjåførene økt tidspress og mindre anledning til sosialt samvær med kolleger, legger forskeren til.

Effektivisering og vikarer

For de fleste andre bransjene innen transport som Fafo-forskerne har undersøkt, handler utfordringene om bruk av utenlandsk arbeidskraft og dels om et økende press for lønnsomhet og effektivitet.

– Dette er i stor grad ufaglært arbeid, noe som gjør at konkurransen med utenlandsk arbeidskraft øker. Manglende rekruttering og utstrakt bruk av vikarer spiller også inn.

– Samtidig er det innenfor spedisjon og lager et stadig krav om automatisering og omorganisering, forteller Jensen.

For arbeidstakere innen grossist og lager er det en tendens til sentralisering. Noe som kan lede til at arbeidsplasser flyttes ut av landet, for eksempel ved at det etableres felles lager for hele Norden.

Få fagorganiserte

Med unntak av blant bussjåfører, er andelen fagorganiserte blant norske transportarbeidere gjennomgående lav, noe som også er tilfelle blant kollegene i EØS-området.

Innen godstransport ligger for eksempel andelen norske organiserte på mellom 10 og 20 prosent. Andelen fagorganiserte blant alle norske sysselsatte er på rundt 50 prosent.

Saken er produsert og finansiert av Fafo - Les mer

Powered by Labrador CMS