Høgskolene styrker lokalt næringsliv

Landets høgskoler spiller en viktig rolle for å sikre kvalifisert arbeidskraft til lokalt næringsliv - særlig på Vestlandet.

Det har vært en økende tendens til at kandidater fra vestlandshøgskolene sysselsettes i regionen. I en tiårsperiode fra 1997-2008 økte regional sysselsetting på Vestlandet fra 55 til over 80 prosent. (Foto: HiÅ)
Det har vært en økende tendens til at kandidater fra vestlandshøgskolene sysselsettes i regionen. I en tiårsperiode fra 1997-2008 økte regional sysselsetting på Vestlandet fra 55 til over 80 prosent. (Foto: HiÅ)

Om rapporten

Studien er basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå over alle nordmenn født før 1991 som har fullført en utdanning ved høgskole eller universitet i perioden 1995 og 2010.

 

Rapporten viser at 70 prosent av studentene får jobb i samme region som de har studert. Tallet er enda høyere for dem som har vokst opp i samme region.

– Disse funnene er viktige fordi de viser hvor de regionale høgskolene rekrutterer fra og hvor de finner arbeid, sier Karl Ingar Kittelsen Røberg ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammenligner øst- og vest-landet

Norge er et land med mange høgskoler og et økende antall universiteter. Tanken bak er at tilgangen til høyere utdanning skal være noenlunde lik for alle, uavhengig av bosted.

Dette er viktig for å sikre lokale og regionale arbeidsmarkeder. Institusjoner med geografisk spredning skal gi tilgang til kvalifisert arbeidskraft over hele landet.

Rapporten tar for seg både rekrutteringen til høgskolene og overgangen fra fullført grad til arbeid. Studien ser spesielt på næringsrettede utdanninger – økonomiske og administrative fag, teknologi og ingeniørutdanninger, biologiutdanninger, logistikkfag, maritime fag og mediefag.

Studien sammenligner også høyskolenes betydning i hovedstadsregionen og i vestlandsregionen, der alle høgskolene fra Stavanger i sør til Molde i nord er med.

Økt regional sysselsetting i vest

Rapporten viser at studentene i stor grad finner arbeid i regionen de har studert, og dette har stor betydning for næringslivet i utdanningsregionene. Det har vært en økende tendens til at kandidater fra vestlandshøgskolene sysselsettes i regionen.

I en tiårsperiode fra 1997-2008 økte regional sysselsetting på Vestlandet fra 55 til over 80 prosent.

– Hovedstaden tiltrekker seg kandidater med bakgrunn fra mediefag, mens kandidater med tekniske fag og ingeniørbakgrunn finner jobb der de har studert, forteller Karl Ingar Kittelsen Røberg ved Senter for profesjonsstudier. (Foto: Kjersti Lassen/HiOA)
– Hovedstaden tiltrekker seg kandidater med bakgrunn fra mediefag, mens kandidater med tekniske fag og ingeniørbakgrunn finner jobb der de har studert, forteller Karl Ingar Kittelsen Røberg ved Senter for profesjonsstudier. (Foto: Kjersti Lassen/HiOA)

– Dette kan vise at det er viktig å opprettholde et studietilbud også i perioder med lavkonjunktur, sier Røberg.

Lokal og nasjonal rekruttering

Vestlandshøgskolene har en sterk lokal og regional studentrekruttering.

– Seks av syv høgskoler rekrutterer over halvparten av kandidatene ved næringsrettede utdanninger fra eget fylke, sier Røberg.

– De som ikke studerer i eget fylke studerer sannsynligvis i regionen, sier han.
Til sammenligning rekrutterer Høgskolen i Oslo og Akershus over halvparten av studentene fra utenfor fylkene.

Oslo-regionen trekker folk

For to år siden ble velferdsyrkene – lærer, sykepleier, sosialarbeider og førskolelærer – gjenstand for en lignende studie. Noen mønstre går igjen, men det er også forskjeller.

– Det er en forskjell på hvor personer som ikke finner arbeid i utdanningsregionen sysselsettes. Kandidater fra velferdsprofesjonene finner jobber fordelt i hele landet. Kandidatene fra de næringsrettede utdanningene finner derimot enten jobb i regionen de har studert – eller i Oslo-regionen, sier Røberg.

– 70 prosent av dem som er utdannet på Vestlandet sysselsettes på Vestlandet, 15 prosent i Oslo. Dette er naturlig siden Oslo er landets økonomisk-administrative senter, sier han.

Mediestudenter søker til Oslo

– Hovedstaden tiltrekker seg også kandidater med bakgrunn fra mediefag, mens kandidater med tekniske fag og ingeniørbakgrunn finner jobb der de har studert.

Det er neppe en overraskelse at Oslo og Akershus holder på og sysselsetter studentene etter studiene. 93 prosent av dem som kommer fra regionen blir der etter studiene. Og hele 80 prosent av dem som kommer utenfra regionen blir i hovedstaden etter studiene.

Bildet er litt annerledes for Vestlandets del. Der bosetter kun 20 prosent av dem som har studert på Vestlandet, men er oppvokst i andre deler av landet, seg på Vestlandet etter studiene.

– Dette sier mye om hvor viktig de regionale høgskolene er for lokalt næringsliv, sier Røberg.

Referanse:

Røberg, Karl I. K.: Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker. Høgskolen i Oslo og Akershus: Rapport 2014 nr. 7

Powered by Labrador CMS