Positive rustiltak

Både skolebaserte og andre tiltak kan forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge.

 (Foto: (Illustrasjon: Stock.xchng))
(Foto: (Illustrasjon: Stock.xchng))

Det fremgår av en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Forskerne søkte etter systematiske oversikter som er gjort for å oppsummere effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge.

Ti systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet ble inkludert i rapporten.

Mindre bruk

En av de inkluderte oversiktene undersøkte effekten av skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana hos barn og unge.

Dette var omfattende tiltak som inneholdt undervisning, trening i selvbestemmelse, sosiale ferdigheter og evne til å håndtere sosialt press.

Rigmor C. Berg.
Rigmor C. Berg.

– Tiltak som dette fører over lengre tid til mindre bruk av både alkohol og marihuana blant skoleelever sammenlignet med ingen tiltak.

– Det ser derimot ikke ut til at skolebaserte tiltak som kun har kunnskap i fokus fører til mindre bruk av alkohol, sammenlignet med ingen tiltak, fremhever forsker Rigmor Berg ved Kunnskapssenteret

Forskerne fant én nyere systematisk oversikt som sammenfattet effekt av skolebaserte tiltak for å forebygge bruk av harde rusmidler, slik som kokain.

Resultatene indikerte at tiltak som vektla ferdigheter, for eksempel beslutningsrefleksjon, trolig fører til mindre bruk av harde rusmidler sammenlignet med andre tiltak.

Forebygge alkoholmisbruk

To oversikter tok for seg tiltak for kun å forebygge alkoholmisbruk. Den ene sammenfattet effekt av familiebaserte tiltak.

Den andre så på effekt av flerkomponenttiltak, det vil si at tiltakenes deler var gitt i mer enn én setting, for eksempel både på skolen og i elevens hjem. 

– Både familiebaserte tiltak og flerkomponenttiltak indikerte god effekt. Det er derfor mulig at slike tiltak forebygger bruk av alkohol hos de unge, men det var lav kvalitet på dokumentasjonen, presiserer Berg

Sprikende resultater mot røyking

Fire oversikter omhandlet effekt av tiltak for å forebygge røyking hos barn og unge. Resultatene fra disse oversiktene sprikte.

Familiebaserte tiltak så ikke ut til å være bedre enn ulike kontrolltiltak, mens massemediakampanjer og skolebaserte tiltak muligens er effektive når det gjelder å holde barn og unge røykfrie.

Det er også usikkert om samfunnsbaserte tiltak er effektive for å forebygge at barn og unge røyker.

Behov for mer forskning

På grunn av lav kvalitet på dokumentasjonen, kan ikke kunnskapsoversikten trekke sikre konklusjoner om langtidseffekt av en del rusforebyggende tiltak som gis utenfor skolen.

Det gjelder særlig effekt av foreldrebaserte tiltak mot bruk av ulike rusmidler hos unge. 

– Flere av oversiktene inneholdt få langtidsstudier med til sammen få deltakere, og vi kunne derfor ikke trekke noen sikre konklusjoner. Det fremhever behovet for ytterligere forskning på dette feltet, avslutter Berg.

Referanse:

Berg & Underland: Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge (pdf), Rapport fra Kunnskapssenteret nr 07 - 2012.

Powered by Labrador CMS