Økt verdiskaping fra naturgass

Norge skal bygge ny industri basert på foredling av naturgass. Programmet GASSMAKS skal bidra til at foredling av naturgass i fremtiden gir Norge store økte inntekter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har skjedd store endringer i olje- og gassmarkedet de siste årene. Prisnivået er mer enn doblet og det har skjedd en utvikling i retning av et globalt gassmarked. Dette påvirker både markedene for foredlede petroleumsprodukter og konkurransesituasjonen for foredlingsindustrien. GASSMAKS skal stimulere til at Norge kan utnytte denne nye situasjonen.

Potensialet for økt verdiskaping og ny industri basert på naturgass er påvist gjennom en rekke utredninger de senere årene. Blant annet kan naturgass gi norsk prosessindustri økt konkurransekraft, samtidig som økt bruk av naturgass i denne industrien kan gi store miljøfordeler.

Lang tradisjon
Norge har siden etableringen av Hydro på begynnelsen av forrige århundre, opparbeidet høy kompetanse innenfor prosessindustri, mener seniorrådgiver Tronn Hansen i Norges forskningsråd.

- Nå ønsker vi å heve kompetansen innenfor prosessindustri rettet mot naturgass, sier han og legger til at ved industriell foredling av naturgass kan det oppnås meget store økonomiske og miljømessige gevinster gjennom å forbedre virkningsgraden for foredlingsprosessene.

Katalyse peker seg ut som et område hvor vitenskapelige gjennombrudd kan legge grunnlaget mer vesentlig forbedrede foredlingsprosesser. Hvis en lykkes med dette, er det anslått at GASSMAKS kan føre til en økning i verdiskapingspotensialet ved foredling av naturgass i Norge på mer enn 10 milliarder kroner per år.

- Vi kan produsere plastråstoff og plast, syntetiske drivstoff, materialer, fôr og næringsmidler. Gjennom mikrobiologisk produksjon kan vi få legemidler og andre spesialkjemikalier, sier Hansen. (Se faktadel nedenfor om prioriterte forskningsområder.)

Kommersielt potensial
Programmet henvender seg til alle relevante forskningsmiljøer og tilsvarende industri. Det er rom for både grunnforskning og næringsrettet forskning, men for søkerne er det viktig å ha verdiskapingsaspektet langt fremme i en søknadsprosess.

- Vi har meget god basiskompetanse både industrielt og akademisk innenfor prosessteknikk. Dette gir god mulighet til nyskaping innenfor et område der vi foreløpig ikke har så mange konkurrenter. Dette fortrinnet er det viktig at vi utnytter, sier Hansen.

Ved foredling av naturgass har investeringskostnader og driftskostnader stor betydning for lønnsomheten til prosjektene. GASSMAKS har som mål å støtte forskning som kan redusere disse kostnadene gjennom økt forståelse for fenomenene og prosessene i foredlingsanleggene.

Det kommersielle potensialet vil være et viktig kriterium under søknadsbehandlingen og det er en forutsetning at man kan sannsynliggjøre at resultatene vil føre til industri som forblir i Norge.

De riktige prosjektene
- Hvorfor er GASSMAKS et viktig forskningsprogram? Vi spør programmets programstyreleder, Hogne Hongset i LO.

- Norsk gasshistorie er en teknologisk og kommersiell suksesshistorie når det gjelder produksjon og eksport av naturgass. Etter en generasjon som produsent og eksportør, er vi imidlertid ikke kommet særlig langt i å utnytte de mulighetene som ligger i bruk av naturgass innenlands. GASSMAKS er viktig fordi programmet nettopp retter fokus mot de mulighetene som ligger i verdiskapende bruk og foredling av naturgass i Norge.

- Hva ser du som viktig i vervet som programstyreleder?

- De øvrige medlemmene i programstyret representerer en bred og sterk faglig bakgrunn, både fra forskningssiden og industrien. Som programstyreleder blir oppgaven først og fremst å få etablert en åpen og god dialog i programstyret. Det vil være viktig, både i forhold til spørsmål om programmets strategiske innretning, og når det gjelder å finne fram til og støtte de riktige prosjektene. Innenfor begrensede midler er det viktig tidlig å etablere en profil for programmet som viser myndighetene hvilke muligheter som ligger i en økende satsning på dette området, sier Hongset.

God samordning
- Hvilke forskningsmessige og industrielle utfordringer har Norge innenfor foredling av naturgass?

- Vi har til sammen betydelig basiskompetanse innen gassteknologi i Norge, og på noen områder spisskompetanse i verdensklasse. En utfordring vil være å sikre god samordning og rasjonell utnytting av vitenskapelig og industriell kompetanse. Den er til dels er spredt på mange miljøer og bedrifter i et stort land med få mennesker. Det vil også være en utfordring å finne fram til og konsentrere satsningen på de områdene der Norge har spesielle fortrinn, og med det som grunnlag utvikle økt konkurransekraft for norsk gassbasert foredlingsindustri.

- Hvordan kan vi best sikre at resultatene av programmet kommer Norge til gode?

- Dels ved at programmet bør bygge opp under generell kompetanseutvikling innenfor foredling av naturgass ved norske universiteter og forskningsmiljøer. Videre ved at de næringsrettede prosjektene som får støtte, har forankring i eller rettes mot utvikling av eksisterende industri på området. Samtidig må programmet være åpent for å støtte prosjekter som kan åpne for helt nye produkter og anvendelser som kan gi nye industrielle muligheter i Norge, avslutter Hongset.

Forskningsområder
GASSMAKS har til sammen fire prioriterte temaområder. Dette er forskningsområder med spesiell interesse for en rekke industrielle aktører i Norge, hvor det forventes gode muligheter til å utvikle nye ideer, prosesser, konsepter og produkter.

Programmet startes opp i 2007, med et budsjett på 26 millioner offentlige kroner det første året. Programmet bygger på en utredning gjennomført av Norges forskningsråd på anmodning fra NHD. Viktige pådrivere for å sette programsatsingen på den forskningspolitiske dagsorden har vært Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Gassforum.

Gass til plastråstoff og plast
- Prosesser og produkter langs plastverdikjeden
- Utnyttelse av våtgass

Gass til syntetiske drivstoff og energiprosesser
- Kjemisk konvertering av naturgass og syntesegass til syntetiske drivstoff

Gass til materialer
- Konvertering og bruk av naturgass i metallurgisk industri
- Naturgass som innsatsfaktor for produksjon av verdifulle materialer

Gass til proteiner og andre næringsmidler

Av Odd Letnes, frilansjournalist

Powered by Labrador CMS