Best å være stor - sammen med andre

Å øke egne sjanser for befruktning er helt sentralt i livet, også i planteverdenen. Planter med store blomster i tiltalende omgivelser har de beste mulighetene.

Publisert

Mange av blomsterplantene er avhengige av insekter for å overføre pollen mellom seg. Blomstene konkurrerer om å gjøre seg mest mulig attraktive for insektene, for å sikre seg et “fruktbart” besøk. Men hva skal til for å friste et insekt?

- Dette er som i reklamen. De med de største budsjettene når frem, mens lavbudsjettkampanjer har liten effekt, sier professor Ørjan Totland ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

Han leder en gruppe som har forsket på nettopp dette, og stipendiat Stein Joar Hegland skal levere sin doktorgrad på emnet i løpet av våren. De nye funnene gjør det lettere å forstå hvilke ringvirkninger vi kan få hvis en art dør ut.

Det er størrelsen det kommer an på

-Vårt prosjekt tyder på at blomsterstørrelsen er en avgjørende faktor for insektenes valg av plantearter, sier Totland.

Forskningsprosjektet ved UMB tyder på at størrelsen faktisk er viktigere enn blomstens farge og symmetri. I de fleste tilfellene kommer faktisk størrelsen ut som viktigste faktor.

-Dette prinsippet er tidligere dokumentert innen arter. Det nye er at prinsippet også ser ut til å gjelde også mellom arter, forklarer Totland.

Omgivelsene er avgjørende

"Ørjan Totland"
"Ørjan Totland"

Forskningsprosjektet har også vist at det lønner seg for planter å vokse sammen med andre arter som frister insektene.

-Når et insekt oppsøker de mest blomsterrike områdene innenfor et samfunn, kan det gjøre at konkurransen mellom plantene blir hardere.

Men det kan også bety at hvert planteindivid får mer besøk og dermed bedre bestøvning og økt frøsetting, forklarer Totland. Våre analyser tyder på at plantene har mer fordel enn ulempe av at det er andre arter til stede.

Konsekvenser for mangfoldet

Denne nye kunnskapen er viktig å ha med seg for de som forvalter naturen. Dersom en planteart forsvinner vil det gi ringvirkninger for andre arter.

-Den direkte konsekvensen kan være at andre plantearter får redusert sin mulighet til bestøvning, og i verste fall dø ut. Det vil i så fall slå tilbake på insektene, sier Totland.

I tillegg til å miste en fødeplante kan insektene oppleve en endring i retning av plantearter som har mindre næringsverdi. Og hvis konsekvensen er at en av insektsartene forsvinner, så er dominoeffekten i gang, avslutter Totland.

Totlands prosjekt inngår i”Forskningsprogram for biologisk mangfold” i Forskningsrådet. En del av temaene og prosjektene fra biologisk mangfold programmet blir videreført i et nystartet forskningsprogram med kortnavnet “Miljø 2015”.

Lenker:

Forskningsprogram for biologisk mangfold
Miljø 2015