Bakgrunn: Bolig: I hus og hytte

Hvor mange bor i enebolig? Hvor mange har hytter? Og eier de boligene sine? Hvor mye boligutgifter har folk? Her finner du fakta og statistikk om hvordan folk bor i Norge. 

Publisert

Åtte av ti i småhus

Det er om lag 2 274 000 boliger i Norge.

Dette tilsvarer – naturlig nok – omtrent antallet husholdninger (husholdning = å holde hus sammen).

53 prosent av boligene er frittliggende eneboliger (eller våningshus).

21 prosent er tomannsboliger, rekkehus og andre småhus, mens 22 prosent er blokker eller leiegårder. 

Syv av ti husholdninger har bolig med egen hage.


Åtte av ti eier boligen selv

76 prosent av husholdningene eier sin bolig, mens 17 prosent leier.

Andelen som leier boligen har økt siden 1990, og denne økningen har særlig funnet sted i byene. 

Det er særlig yngre og enslige som i økende grad leier bolig, en utvikling som blant annet har sammenheng med de økte boligprisene, særlig i de store byene.

Sammenliknet med for eksempel Danmark og Sverige er andelen selveiere høy i Norge:

I disse landene er bare litt i overkant av 50 prosent selveiere


Mindre boliger – større hytter

På midten av 1980-tallet var nybygde boliger neste tre ganger så store som som nye fritidsboliger.

Deretter har boligarealet vært synkende, noe som skyldes den økende andelen blokkleiligheter.

Samtidig har arealet på nye fritidsboliger økt kraftig, og det er nå liten forskjell i størrelsen på nye boliger og hytter.


Romsligere boliger …

Til tross for at vi nå bygger mindre boliger, så har gjennomsnittsboligen fire rom, en økning fra 3,6 i 1980. Fordi også husholdningene samtidig er blitt mindre (2,2 bosatte per bolig sammenliknet med 2,7 i 1980) blir boligene også romsligere.

Hvis vi sier at de som bor i husholdninger med minst tre rom mer enn antallet personer i husholdningen, bor svært romslig, så gjelder dette nå om lag en tredjedel av befolkningen.


… og høyere boligstandard

I 1980 manglet fortsatt 10 prosent av befolkningen bad eller dusj, men allerede i 1990 var dette redusert til 1 prosent. Samtidig har andelen personer med to eller flere bad i boligen økt fra 18 prosent i 1988 til 33 i 2007.

Boligprisen nesten firedoblet siden 1992

Fra 1992 til 2007 økte prisen på boliger med mer enn 270 prosent.

Til sammenlikning har den generelle prisveksten i perioden vært om lag 34 prosent.

Prisen på blokkleiligheter har økt langt mer enn på eneboliger, og prisøkningen har vært særlig stor i Oslo-området; i Oslo og Bærum er boligprisen nesten femdoblet.


Velutstyrte boliger

Norske boliger er ikke bare store og med høy standard, de er også svært velutstyrte:

«Alle» husholdninger har TV, ni av ti har fryseboks og nesten like mange vaskemaskin. Fire av fem husholdninger har hjemme-PC.

Oppvaskmaskin, derimot, finnes bare i sju av ti husholdninger.

418 000 fritidshus

I 2008 fantes det 418 000 fritidshus (hytter, sommerhus) i Norge.

Flest var det i Oppland (44 400) og Buskerud (42 400). 

I overkant av 20 prosent av alle husholdninger oppgir at de eier fritidshus, og denne andelen har vært omtrent den samme siden 1980.

I tillegg har svært mange tilgang til fritidshus, slik at til sammen fire av ti personer oppgir at de eier eller har tilgang til fritidsbolig.
 
6 prosent av husholdningene har campingvogn og 14 prosent seilbåt eller motorbåt.

Kilde:

Artikkelen er hentet fra Dette er Norge, en publikasjon fra SSB som presenterer det norske samfunn i tall og statistikk:
http://www.ssb.no/norge/