Fritt sykehusvalg - for leger?

Loven om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Denne sier blant annet at pasienten fritt kan velge ved hvilket sykehus eller distriktspsykiatriske senter hun vil bli behandlet på. På tross av innføringen av fritt sykehusvalg viser en fersk undersøkelse gjennomført av Agderforskning at de henvisende legene i stor grad avgjør hvilke sykehus pasienten blir behandlet ved. Samtidig er disse i stor grad lojale overfor sitt lokale sykehus.

Gjennom et prosjekt finansiert av Vest-Agder sykehus (HF) har Agderforskning kartlagt henvisningspraksisen til alle legene i Vest-Agder fylke.

Legene opplever at pasientene kun i begrenset grad er klar over muligheten til fritt å velge sykehus. En av tre leger oppgir at pasientene i meget liten eller liten grad er klar over denne muligheten. De oppgir da også at enda færre pasienter har klare preferanser med henhold til behandling ved en bestemt institusjon.

I overkant av 60 prosent av de henvisende legene opplyser at pasientene kun i meget liten eller liten grad har slike ønsker. Da er det ikke overraskende at legene i ett av tre tilfeller i stor eller meget stor grad påvirker pasientenes valg av behandlingssted.

Legene tilgodeser i de fleste tilfeller det lokale sykehuset når de direkte eller indirekte avgjør hvilke sykehus pasienten skal behandles ved. Om lag 70 prosent av legene oppgir at det er viktig eller meget viktig for dem å bruke det lokale sykehuset mest mulig.

Hvorvidt dette går ut over pasientens ventetid og tilbud om medisinsk faglighet er usikkert, men ventetid på innleggelse og på poliklinisk behandling, samt sykehusets medisinskfaglige dyktighet er samtidig de viktigste kriteriene ved legenes valg av sykehus.

Legene oppgir at:

  • Pasientene kjenner i liten grad til fritt sykehusvalg
  • Pasientene har sjeldent preferanser angående institusjon
  • Legen ofte avgjør valg av institusjon
  • Legen ofte velger det lokale sykehuset
Powered by Labrador CMS