Nytt hovedstyre i Forskningsrådet

Fra 1. januar har Forskningsrådet nytt hovedstyre der to tredeler av medlemmene er skiftet ut.

"Bakerst: Signe Bang (1. vara for ansattes representant), Peter Wesenberg (2. vara), Ole Henrik Magga, Knut Liestøl (leder for divisjonsstyret for Store satsinger). Foran: Alf Bjørseth (leder for divisjonsstyret for Innovasjon), Siri Kalvig, Eli Bergsvik (1. vara), Kari Melby (leder for divisjonsstyret for Vitenskap) og styreleder Geir Stene-Larsen. Unni Steinsmo, nestleder, og ansattes representant Bernt-Erik Heid var ikke til stede da bildet ble tatt."
"Bakerst: Signe Bang (1. vara for ansattes representant), Peter Wesenberg (2. vara), Ole Henrik Magga, Knut Liestøl (leder for divisjonsstyret for Store satsinger). Foran: Alf Bjørseth (leder for divisjonsstyret for Innovasjon), Siri Kalvig, Eli Bergsvik (1. vara), Kari Melby (leder for divisjonsstyret for Vitenskap) og styreleder Geir Stene-Larsen. Unni Steinsmo, nestleder, og ansattes representant Bernt-Erik Heid var ikke til stede da bildet ble tatt."

Om Hovedstyret i vedtektene

Kongen oppnevner Hovedstyret for fire år.

Blant Hovedstyrets medlemmer utpeker Kongen leder og nestleder i Hovedstyret og ledere for divisjonsstyrene.

Hovedstyret skal settes sammen av personer med bred innsikt i forskning, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig.

Forskningsrådets hovedstyre skal i sitt arbeid følge opp de forskningspolitiske retningslinjer fastsatt av regjering og storting, og skal i sin rådgiving overfor overordnet myndighet gi innspill til fremtidig forskningspolitikk.

Hovedstyret har hovedansvar for Forskningsrådets strategi og for at denne blir lagt til grunn for Forskningsrådets arbeid.

Hovedstyret har ansvar for at Forskningsrådet fungerer som et helhetlig organ.

Det nye styret ble oppnevnt ved kongelig resolusjon før jul, og skal virke fra 1. januar 2007 til 31. desember 2010.

Geir Stene-Larsen, direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt, ble gjenoppnevnt som leder.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode, sier han.

- Det nye styret har stor bredde. Kontinuiteten er ivaretatt ved at tre medlemmer er gjenoppnevnt, mens de nyoppnevnte sørger for fornyelse.

- Min utfordring er å sørge for at hver enkelt får brukt sin kompetanse og erfaring, og at styret fungerer godt som gruppe.

Andre problemstillinger nå

- I den forrige styreperioden var omorganiseringen av Forskningsrådet en viktig oppgave.

 

Det var behov for å gjøre Rådet mer åpent og brukerorientert. De tre nye divisjonene skulle sørge for at UoH-sektoren, næringslivet og departementene fikk hver sin inngangsdør til Rådet.

Det skulle legges mer vekt på samarbeid og samhandling, sier Stene-Larsen.

- Nå er den nye organisasjonen langt på vei etablert. Det nye styret vil derfor antakelig bruke mer tid på andre problemstillinger, som for eksempel strategiarbeid.

- Blant mange viktige saker vil det være spesielt betydningsfullt å styrke Rådets forskningspolitiske rådgivningsfunksjon.

Det er også viktig å bygge ut samhandlingen med andre institusjoner som Innovasjon Norge og SIVA, sier styrelederen, og legger til:

- Og det er selvsagt nødvendig å videreføre innsatsen for å bedre forskningens kår.

Seks nye og tre gjenoppnevnte

Geir Stene-Larsen ble gjenoppnevnt som hovedstyreleder. Nestleder ble Unni Steinsmo, som også var medlem av styret i forrige periode.

Knut Liestøl, som var hovedstyremedlem og divisjonsstyreleder for Vitenskap i forrige periode, fortsetter som divisjonsstyreleder for Store satsinger.

Powered by Labrador CMS