En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Familiegruppe av gaupe.
Familiegruppe av gaupe.

Vil ha tips om familiegrupper av gaupe

Har du sett flere gauper i lag? Da håper Rovdata at du tar kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området så raskt som mulig. Den årlige registreringen av familiegrupper av gaupe over hele landet er i gang.

Ei familiegruppe består av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. På denne tiden av året er flere gauper som går i lag som oftest ei familiegruppe.

Ved å melde fra om synsobservasjoner eller spor etter familiegrupper kan du bidra i bestandsovervåkingen av gaupe i Norge.

Innmeldte observasjoner vil bli vurdert av personell fra SNO, og ved mistanke om familiegrupper vil de bli fulgt opp med undersøkelser i felt, der det er mulig.

Registreringsperioden pågår fra oktober til og med februar måned hvert år, og det er Statens naturoppsyn som har feltansvaret. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

Rovdata anvender antall registrerte familiegrupper til å beregne størrelsen på gaupebestanden i landet.

– Gaupebestanden er i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta startet i år. Antallet familiegrupper har de siste sju årene ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Registreringen avsluttes ved utgangen av februar måned fordi da starter parringstiden, og det da blir vanskeligere å skille mellom ei familiegruppe av gaupe og flere voksne gauper som går sammen. Gaupeungene fødes oftest fra midten av mai til midten av juni og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Etter at feltarbeidet er gjennomført, vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

Les mer om gaupekartlegging og hvor du skal henvende deg på rovdata.no

Powered by Labrador CMS