Ny rapport om fiskehelse

Stadig bedre kunnskap om helse og sykdom hos fisk har vært en forutsetning for den raske utviklingen innen norsk fiskeoppdrettsnæring. Nå foreligger en ny rapport om helse- og sykdomsproblemer hos norsk oppdrettsfisk med forslag til hvordan den videre forskningsinnsatsen på dette området bør prioriteres.

Publisert

Utvikling av havbruk i retning av intensive driftsformer, endringer i næringen, nye arter i oppdrett, nye molekylærbiologiske metoder og økt fokus på mattrygghet gir nye utfordringer for helseforskningen.

Som et ledd i arbeidet med å legge til rette for videre forskning innen helse og sykdom hos fisk, nedsatte Norges forskningsråd i februar 2003 en arbeidsgruppe for å gi innspill til dette arbeidet.

Oversikt og forslag til prioritering

Den nye rapporten gir en kortfattet oppsummering av forskningsaktiviteten innenfor området fiskehelse knyttet til norsk akvakultur.

Den peker på utfordringer og muligheter som ligger innenfor fagområdet fiskehelse både for tradisjonelt oppdrett av lakse­fisk og for nye marine arter, inkludert invertebrater (skjell/kreps/hummer osv).

Aspekter knyttet til zoonoser med utgangspunkt i marine produkter er også berørt i rapporten. Zoonoser er sykdommer som smitter mellom dyr, og som kan overføres fra dyr til menneske.

Femårsperspektiv

Hvert avsnitt gir en oppsummering av de mest aktuelle utfordringene og forslag til prioritering innenfor det aktuelle fagområdet. Vurderingene som er lagt inn, gjelder innenfor et femårsperspektiv.

Anbefalingene i rapporten vil bli vurdert i Forskningsrådets organer i forbindelse med pågående programplanlegging.

Forskning har gitt resultater

Norsk forskning har bidratt til betydelig kunnskap innen fiskehelse og fiskesykdom som blant annet har ledet fram til effektive fiskevaksiner mot en rekke sykdommer.

Gjennom vaksineprogrammer har dette ført til at tapsfaktorene fra sykdommer er redusert til et minimum. Forskningen har også bidratt til å bedre kunnskapsnivået om sykdommer generelt og til gode hygiene­rutiner i anleggene.

Bak den positive utviklingen ligger det også et betydelig arbeid med å formidle forskningsresultatene til næring og forvaltning som på en konstruktiv måte har greid å utnytte kunnskapen i praksis.