Fortsatt høy luftforurensning i Europa

Årlig rapport om luftkvalitet i Europa viser at det fortsatt er behov for tiltak mot luftforurensningen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten en tredjedel av Europas bybefolkning er utsatt for konsentrasjoner av svevestøv over EUs grenseverdier. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Nesten en tredjedel av Europas bybefolkning er utsatt for konsentrasjoner av svevestøv over EUs grenseverdier. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om rapporten:

Rapporten Luftkvalitet i Europa undersøker befolkningens eksponering mot luftforurensning og gir et øyeblikksbilde av luftkvaliteten i Europa.

Rapporten er ment å støtte utviklingen av mer effektiv politikk for ren luft, bl.a. i kommende revisjon av luftkvalitetsregelverket i EU i 2013.

Rapporten Luftkvalitet i Europa, som nylig ble lagt frem av det Europeiske miljøbyrået (EEA), viser fortsatt behov for tiltak mot luftforurensningen i Europa.

Det er partikkelforurensningen (PM) og bakkenært ozon som er til mest plage for europeerne. Nitrogendioksid (NO2) viser generelt en positiv nedgang i Europa, i motsetning til i Norge. Et relativt nytt stoff, benzo(a)pyren, ser ut til å vise en bekymringsfull økning, trolig pga økt vedfyring.

Gode og dårlige nyheter

- Store deler av Europa har vedvarende problemer med utendørs konsentrasjoner av svevestøv (PM) og bakkenær ozon, men EU har gjort fremskritt de siste tiårene for å redusere luftforurensning som forårsaker forsuring av vann, jord og skoger, sier Cristina Guerreiro, prosjektleder og forfatter på NILU for rapporten.

- Når det gjelder nitrogendioksid har de aller fleste land i Europa fortsatt problemer med overskridelser av grenseverdier, som vi har i Norge. Men, vi ser at trenden er nedadgående for de fleste målestasjonene i Europa. Dette er dessverre ikke tilfellet her til lands sier Guerreiro. Grunnen til dette er den store økningen i bruk av dieselbiler de senere årene.

Store utfordringer med svevestøv

Nesten en tredjedel av Europas bybefolkning er utsatt for konsentrasjoner av svevestøv (PM) over EUs grenseverdier.

Hvis en ser på referanse­verdiene som er fastsatt av Verdens helseorganisasjon, blir bildet enda mer dramatisk. Hele 80 prosent av befolkningen utsettes da for svevestøv over referanseverdiene som er satt for å beskytte folks helse.

Seniorforsker Cristina Guerreiro, NILU - Norsk institutt for luftforskning. (Foto: Ingar Næss)
Seniorforsker Cristina Guerreiro, NILU - Norsk institutt for luftforskning. (Foto: Ingar Næss)

Svevestøv er den luftforurensningstypen som gir alvorligst helserisiko i EU. Det er knyttet til økt forekomst og forverring av luftveis-, hjerte- og karsykdomer, som igjen fører til forkortet levetid.

Bakkenært ozon

Bakkenært ozon (O3) dannes i luft, blant annet ved utslipp fra trafikk. Ved siden av å være helseskadelig, bidrar bakkenært ozon til ødelagte avlinger og skader på skog og planter.

17 prosent av EUs urbane innbyggere ble utsatt for O3 konsentrasjoner i 2010 over EUs grenseverdi. I 2009 ble 22 prosent av dyrkbar jord i Europa utsattfor skadelige konsentrasjoner av O3, som fører til tap for landbruket i EU. O3 bidrar også til ødeleggelser av materialer og kulturarv.

Utslipp fra innenlandsk aktivitet er den viktigste bidragsyteren til O3 og PM konsentrasjoner i Europa, men interkontinental transport av forurensning bidrar også til økt påvirkninger på helse, økosystemer og økonomi forteller rapporten.

Det er et misforhold mellom europeiske kutt i utslipp av de stoffene som fører til bakkenært ozon og målte konsentrasjoner, som styrker mistanken om oversjøisk påvirkning. Videre studier er nødvendig for å vite i hvilken grad overskridelser av forurensning skyldes ikke-europeiske utslipp.

BaP opp, benzen ned

Et annet stoff som gir grunn til bekymring er benzo(a)pyren (BaP), som viser 14 prosent økning i utslipp mellom 2001 og 2010. BaP er et polycyklisk aromatisk hydrokarbon (PAH) som primært dannes fra brenning av organisk materiale, som tre, og fra bilavgasser spesielt fra dieselkjøretøy.

Det er et kjent kreftfremkallende stoff, og blir på grunn av dette, og fordi det er målbart, brukt som indikator på eksponering for skadelige PAH generelt.

- Eksponering for BaP-konsentrasjoner over grenseverdien er betydelig og utbredt i Sentral- og Øst-Europa, forteller Guerreiro.

-Mellom 20 og 29 prosent av den urbane befolkningen i EU ble utsatt for BaP konsentrasjoner over grenseverdien (1 ng/m3) i perioden 2008 til 2010. Økningen i BaP-utslipp i Europa de siste årene gir derfor grunn til bekymring, mener Guerreiro.

Et annet stoff i samme gruppe – benzen – har vist motsatt og positiv tendens. Benzen slippes ut under ufullstendig forbrenning av drivstoff, fra boligoppvarming, oljeraffinering og bensinhåndtering. Målinger gjort de siste ti årene indikerer en halvering av utslippene.

Powered by Labrador CMS