Bakgrunn: Fakta om muggsopp i norsk drikkevann

Aspergillus er en muggsoppslekt som ofte finnes i jord og luft, og artene i denne slekten er vanlige bedervere av for eksempel næringsmidler og dyrefôr.

Publisert

I mat og fôr skjer Aspergillus-kontaminering ofte under lagring av produkter og Aspergillus karakteriseres derfor som lagringsmuggsopp.

I tillegg til tap av produkter, er det viktigste problemet med denne kontamineringen at flere av artene i genus Aspergillus er kjente mykotoksinprodusenter.

Konsum av Aspergillus-infiserte produkter kan medføre alvorlige forgiftninger både hos mennesker og dyr .

Flere arter i slekten Aspergillus har fått økt oppmerksomhet på grunn av evnen til å forårsake sykdom hos dyr og mennesker. Aspergillus en av de viktigste sykdomsfremkallende soppslektene som kan forårsake dype soppinfeksjoner (invasive mykoser) hos immunsvekkede pasienter på sykehus (de Hoog et al. 2000).

Utgifter til bruk av medisiner mot soppinfeksjoner (antifungale medikamenter) har økt kraftig på sykehus over hele verden de siste årene.

Problemer med resistens mot disse midlene har bidratt til økt fokus på forebyggende tiltak for å hindre luftspredning av muggsopp og eksponering av risikopasienter.

En har grunn til å tro at vann kan være en kilde til muggsmitte, da muggsopp i vann kan spres i inneluften via mikroskopiske vanndråper i luften (aerosoler) fra tappekraner og dusjhoder. Videre forskning er nødvendig for å bekrefte denne teorien.

Resultater fra prosjektet ”Muggsopp i norsk drikkevann” har vist at potensielle sykdomsfremkallende sopparter, som f.eks. Aspergillus ustus og A. fumigatus, er til stede i norsk drikkevann.

Aspergillus ustus har, så langt vi har kjenner til, ikke vært beskrevet fra drikkevann tidligere. Denne arten ble ofte isolert fra norsk vann, spesielt i grunnvann, hvor A. ustus var den dominerende arten. Det ser ut til at denne arten kan ha evne til å etablere seg i varmtvannsfasiliteter, siden den ofte ble påvist i vann fra varmtvannskraner.

Funn av Aspergillus ustus i vann er av spesiell interesse, siden den har blitt beskrevet som en patogen av økende betydning hos immunsvekkede individer, og har også blitt rapportert som resistent mot vanlige antifungale midler.

I en rapport fra et utbrudd av A. ustus-infeksjoner på et sykehus i USA (Panackal et al. 2006) ble det konstatert at kliniske isolater fra seks pasienter var genetisk like.

En felles infeksjonskilde ble derfor antydet, men en eksakt kilde for muggsmitten kunne ikke stadfestes ut fra de miljøprøvene som ble analysert. Siden A. ustus ser ut til å kunne etablere seg i vannsystemer, burde analyse av sykehusvannet vært utført i dette tilfellet. Betydningen av at denne arten er vanlig forekommende i drikkevann er usikker, men det er viktig å være klar over at vann kan være en potensiell kilde.