Oslo fengsel, avdeling A, bedre kjent som Botsen. Botsfengselet i Oslo var vårt eldste fengsel i bruk fram til det ble lagt ned i 2017. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)
Oslo fengsel, avdeling A, bedre kjent som Botsen. Botsfengselet i Oslo var vårt eldste fengsel i bruk fram til det ble lagt ned i 2017. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Norge har flest fanger i Norden

Nesten 4000 personer har til en hver tid sittet i fengsel de siste årene. Det finnes forklaring på hvorfor.

Norge har de siste årene hatt rundt 80 fanger per 100 000 innbygger.

Island har til sammenligning bare hatt rundt 45. Sverige har de siste årene hatt rundt 50 fanger per 100 000 innbygger. Danmark og Finland har hatt rundt 60. Alt ifølge statistikk fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet UNODC.

Hvorfor fengsler Norge flere mennesker enn andre nordiske land?

En tredel er utlendinger

Noe skyldes at vi setter flere utlendinger i fengsel.

Om lag en tredel av fangene i norske fengsler er utenlandske statsborgere. Kriminelle fra 104 land var innom et norsk fengsel i 2017. Flest kom fra Romania, Polen og Litauen.

De andre nordiske landene hadde lavere utlendingsandel i fengslene enn Norge. I Danmark var den på 29, i Sverige på 22 og i Finland på 15.

Strenge narkotikastraffer

– Det er nokså enkelt å forklare hvorfor Norge har flere fanger enn de andre nordiske landene, sier Sturla Falck, professor emeritus med dette som forskningsfelt gjennom mange år.

– Den viktigste forklaringen er nok at narkotikaforbrytelser straffes så mye hardere i Norge enn i de andre nordiske landene.

I Norge kan du få lovens strengeste straff, 21 års fengsel, for smugling av store narkotikapartier. Slik straff finnes ikke i andre nordiske land, ifølge Falck.

– Mange tenker seg nok at de som sitter lengst fengslet i Norge, er personer som har begått grove voldsforbrytelser. Men det er narkotikastraffedømte som sitter lengst og som tar opp mye plass i fengslene.

Ila fengsel i Bærum. I løpet av 2017 ble drøyt 6000 personer satt i fengsel i Norge. (Foto: Berit Roald / NTB-scanpix)
Ila fengsel i Bærum. I løpet av 2017 ble drøyt 6000 personer satt i fengsel i Norge. (Foto: Berit Roald / NTB-scanpix)

Mindre samfunnsstraff

Sturla Falck har også en annen forklaring på at mange sitter fengslet i Norge:

– Andre nordiske land som Sverige og delvis Danmark har vært mye tidligere ute enn oss med alternative straffereaksjoner, som bruk av samfunnsstraff og elektronisk fotlenke.

– Norge kommer nå sigende etter på disse områdene, men det går saktere her hos oss.

En tredje forklaring den nylig pensjonerte forskeren på fanger og fengsler vil peke på, er at vi her i Norge er dårlige på å overføre straffedømte til egnede behandlingsinstitusjoner. Det som kalles «§12-soning».

Dette kan for eksempel være opphold ved en rusinstitusjon eller å jobbe for Frelsesarmeen.

– Trinnvis tilbakeføring til samfunnet kan være med på å hindre at straffedømte gjentar kriminelle handlinger. Men også her er det liten vilje fra norske myndigheters side til å gjøre noe aktivt. For eksempel har vi de siste årene sett at flere åpne soningsplasser blir nedlagt og stadig flere har lukket soning, sier Falck.

Straff med fotlenke

Straffegjennomføring med det som kalles elektronisk kontroll er altså blitt vanligere også i Norge.

I 2017 hadde Kriminalomsorgen 387 fotlenker de kunne sette på fanger, som dermed kunne gå på jobb eller studere deler av dagen, mens de sonet straffen hjemme.

I løpet av 2017 ble drøyt 6000 personer satt i fengsel i Norge. Innpå 3300 personer fikk sone hele eller deler av straffen sin med fotlenke. Dette er ikke straffedømte som har begått veldig alvorlige forbrytelser.

Vi har 54 fengselsinstitusjoner

Norske innsatte sitter fordelt på 54 ulike fengselsinstitusjoner og 95 prosent av kapasiteten i institusjonene ble utnyttet i 2017, ifølge Justisdepartementet.

Gjennomsnittstiden i fengsel i 2017 var 90 dager. Det bidrar til at hele 86 prosent av alle fanger ble løslatt innen ett år.

Få dømte sitter altså fengslet i mange år. Men fordi disse fangene sitter så lenge, opptar de en god del av fengselscellene. Og mange av dem er narkotikadømte.

Halvparten av alle som sitter fengslet i Norge har begått tyverier. I alt 22 prosent av dem som satt fengslet i 2017 gjorde det for en narkotikaforbrytelse. 13 prosent hadde en promilledom, 12 prosent hadde en dom for vold og 5 prosent hadde begått en sedelighetsforbrytelse. Alt ifølge statistikk fra Kriminalomsorgen.

Løslatelser og rømninger

Personer dømt til 74 dagers fengsel eller mer kan etter vurdering løslates tidligere på prøve.

I 2017 satt 3248 fanger hele dommen sin ut. I alt 2060 fanger ble løslatt på prøve etter å ha sonet rundt 2/3 av dommen.

Bare 12 fanger ble løslatt etter å ha sonet halve dommen.

Og kun fire personer klarte å rømme fra et norsk fengsel med høyt sikkerhetsnivå i 2017. I lavsikkerhetsfengsler var tallet på registrerte «unnvikelser» så lavt som 36.

USA helt på topp

Mens Norge er på topp i Norden med rundt 0,07 prosent av befolkningen i fengsel, er USA helt klart på topp i verden.

USA har nesten ti ganger så stor andel av befolkningen sin i fengsel som det Norge har. Fengselskapasiteten i USA er ifølge offisielle tall over 100 prosent utnyttet.

På en offisiell 2. plass i verden når det kommer til å sperre folk inne i fengsel, plasserer Russland seg.

Nord-Korea er det eneste landet som muligens kan ha en like høy andel fanger i befolkningen som USA og Russland, med her finnes det ingen offisielle tall.

Andre land med en stor andel av befolkningen sin i fengsel er Thailand, El Salvador, Cuba og Turkmenistan.

Blant landene med aller minst andel av befolkningen i fengsel er India, Island og Japan.

Kilder:

World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, University of London, 2018. Nettsted.

United Nations Office on Drugs and Crime: Total prison population. Data.

USA og Russland har flest i fengsel

  • I Europa er det Russland som har den klart størst andelen av befolkningen sin sittende i fengsel. Over 600 000 russere har til en hver tid sittet fengslet de siste årene. Det tilsvarer rundt 450 fanger per 100 000 innbygger.
  • Litauen har hatt rundt 300 fanger per 100 000 innbygger. Latvia, Tsjekkia og Albania har hatt rundt 200.
  • I Vest-Europa er Storbritannia landet som fengsler flest, med nesten 150 fanger per 100 000 innbygger. Tyskland har hatt omtrent samme fangebefolkning som Norge (80). I Frankrike har den vært litt høyere.
  • I Asia har Thailand den klart største fangebefolkningen (400). I Kina er det offisielle nivået de siste årene rundt 120 fanger per 100 000 innbygger. Mange andre land i Asia og Afrika har ifølge FN hatt omtrent samme fangebefolkning som Norge, selv om variasjonen er stor.
  • I Nord- og Sør-Amerika er fangebefolkningen klart større enn i Asia, Afrika og Europa. I en rekke land har den ligget på mellom 200 og 300 per 100 000 innbyggere. I konfliktrammede El Salvador satt de siste årene rundt 450 personer i fengsel per 100 000 innbygger.
  • USA er det landet i verden som har klart flest mennesker i fengsel. Rundt 2,2 millioner amerikanere har til en hver tid sittet fengslet de siste årene. I USA satt rundt 700 personer i fengsel per 100 000 innbygger i landet.

Kilde: FN-UNODC

Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2017

Powered by Labrador CMS