Europeiske land er for dårlige til å bevare artsmangfoldet. Vierspurven er kritisk truet i Norge.
Europeiske land er for dårlige til å bevare artsmangfoldet. Vierspurven er kritisk truet i Norge.

Vi når ikke våre egne miljømål

Europa gjennomfører få av planene for å hjelpe planeten.

De europeiske landene er stort sett i rute på bare seks av de 35 politiske miljømålene de har satt seg for neste år. 17 kommer vi ganske sikkert ikke til å nå.

Det viser en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Vi beskytter verken økosystemer eller arter like godt som vi har lovet. Dyr utryddes i raskt tempo.

Vi endrer klimaet, overforbruker ressurser som vann, slipper ut kjemikalier og forandrer naturområder.

Forurensning og bråk går også ut over oss mennesker. Vi gjør ikke tilstrekkelig for å beskytte helsa vår.

– Vi er nødt til å få opp tempoet

Rapporten tar utgangspunkt i 39 land og er kvalitetssikret av flere eksperter. Den presenterer et samlet bilde for landene – selv om det er store forskjeller mellom dem.

EEA tar høyde for at det finnes både usikkerhet og kunnskapshull.

Hvert femte år anslår miljøbyrået hvordan det går med målene for natur og klima.

– Det er nedslående å se at det ikke har vært forbedring siden forrige rapport i 2015, så vi er nødt til å få opp tempoet for å reversere de dystre utsiktene mot 2030, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Må skjerpe tiltakene

– Undersøkelsen vår viser at små tilpasninger har ført til framskritt på noen områder, men langt fra nok til å nå de langsiktige målene våre, uttaler administrerende direktør for miljøbyrået, Hans Bruyninckx, på nettsidene til EEA.

Systemer for mat, energi og transport må legges om. Vi må tenke nytt ikke bare om teknologi og produksjon, men også om forbruk og levemåter.

En bærekraftig framtid er fortsatt mulig, ifølge norske myndigheter. Men de spesifiserer ikke når det kan skje.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen erkjenner at vi ikke tar de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne. Han sier foreløpig ikke hva Norge skal gjøre annerledes.

– Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge gjør det bra og hvor vi må skjerpe tiltakene, sier Elvestuen i pressemeldingen.

Beskjedne klimamål

Norge er ikke i rute til å oppfylle sine egne klimamål for 2030 – å redusere utslipp med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Ifølge Aftenposten ligger vi an til å klare bare 12 prosent.

Men utslipp av klimagasser er faktisk et av de få målene EEA mener at Europa kan klare å oppfylle neste år. Målene for 2030 er langt mindre realistiske.

Disse målene er uansett ikke nok til å stogge klimakrisen. For selv om alle land skulle oppfylle sine klimamål for 2030, er vi ikke i nærheten av å holde temperaturen under to grader innen 2100, eller aller helst 1,5, slik landene har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

Om landene gjennomfører sine nåværende klimapolitiske planer, går det mot en oppvarming på 3,2 grader.

Referanse:

European Environment Agency: The European environment – state and outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe, 2019. Sammendrag.

De 35 miljømålene

Muligheter for å oppfylle politiske mål innen 2020 i Europa:

6 er stort sett i rute

Beskyttede landområder

Beskyttede havområder

Materiell ressurseffektivitet

Utslipp av klimagasser og avbøtende tiltak

Kilder til fornybar energi

Utslipp av luftforurensende stoffer

9 er delvis i rute

Avfallsgenerering

Avfallshåndtering

Energieffektivitet

Forurensende utslipp fra industri

Rene industrielle teknologier og prosesser

Bærekraftig bruk av havene

Klimaendring og risikoer for samfunnet

Strategier og planer for klimatilpasning

17 er stort sett ikke i rute

Arter og naturmiljøer som er beskyttet i EU

Vanlige arter (fugler og sommerfugler)

Økosystemets tilstand og tjenester

Vannøkosystemer og våtmarker

Hydromorfologisk press

Tilstanden til marine økosystemer og marint biologisk mangfold

Press og påvirkninger på marine økosystemer

Tilstanden på jordsmonn

Kjemisk forurensning og påvirkning på økosystemer

Klimaendring og påvirkning på økosystemer

Utslipp av kjemikalier

Vannuttak og press på overflate- og grunnvann

Konsentrasjoner av luftforurensende stoffer

Støyeksponering og –påvirkning på menneskers helse

Bevaring av stille områder

Forurensning av vann og sammenhenger med menneskers helse

Kjemisk forurensning og risikoer for menneskers helse og velvære

Powered by Labrador CMS