Forskerne vil stanse torskefisket i Nordsjøen

Fiskeforskerne anbefaler nå full stopp i fisket av torsk i Nordsjøen. I fjor anbefalte forskerne at fisket måtte ned på lavest mulig nivå.

Ifølge forsker Odd Smestad på Havforskningsinstituttet i Bergen må torskefisket stoppes i flere år dersom det skal ha noen effekt på bestanden.

- Vår anbefaling er en lang stopp i dette fisket, sier Smestad.

Han ønsker ikke å tidfeste hvor lang tid det bør være full stopp i fisket, men viser til at på Newfoundland har det vært forbudt å fiske torsk i fem-seks år.

Historisk lavt nivå

Den rådgivende komité i (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) slår fast at bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå.

“Faren for kollaps i bestanden er høy”, heter det i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet. De siste 18 årene har gytebestanden vært under føre-var-grensen og i fjor ble det satt et historisk lavmål for nordsjøtorsken.

Bestandene av hvitting og hyse er også høstet utenfor biologiske grenser. Siden hyse og hvitting tas i et blandingsfiske med torsk, anbefaler forskerne at det heller ikke skal fiskes på de to artene neste år.

I fjor fastsatte EU totalkvoter på 49 300 tonn for torsk, på 104 000 tonn for hyse, på 41 000 tonn for hvitting.

Bedring for seien

Utsiktene for seien er atskillig lysere. Seibestanden regnes å være innenfor biologiske grenser. I fjor økte totalkvoten fra 87 000 tonn til 135 000 tonn. Kvoterådet fra ICES er at det ikke bør tas ut mer enn 193 000 tonn. Men forskerne viser til at man oppnår et jamnere utbytte over tid dersom seikvotene ikke økes fra årets nivå.

Mindre makrell og lodde

Også makrellbestanden regnes for å være i godt hold, til tross for at makrellen nå beskattes over føre-var-grensen. Den totale gytebestanden av nordøstatlantisk makrell er beregnet til tre millioner tonn. ICES anbefaler at kvotene ikke overskrider 542 000 tonn neste år.

Etter at loddebestanden i Barentshavet har tatt seg kraftig opp de siste årene, mener forskerne nå at bestanden vil gå ned til 0,7 millioner tonn i april neste år. ICES anbefaler at totalfangsten ikke bør overstige 310 000 tonn.