- Granskingen avdekker svakheter

- Granskingen avdekker svakheter ved institusjonens oppfølging av kontrollsystemene, og forskningsfusket reiser viktige spørsmål omkring praksis for medforfatterskap i medisinsk forskning, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Den eksterne kommisjonen som har gransket lege og forsker Jon Sudbøs forskningsjuks, la frem sine konklusjoner fredag 30. juni.

Den såkalte Sudbø-saken ble offentlig kjent fredag 13. januar. Jon Sudbø hadde fabrikkert data som var grunnlag for forskningsresultater publisert i det det anerkjente britiske medisinske tidsskriftet The Lancet i oktober 2005.

Forskningen dreide seg om behandling av munnhulekreft.

- Svært alvorlig tilfelle

- Det står fast at dette er et svært alvorlig tilfelle av forskningsfusk. Heldigvis avdekker granskingen at det forsettlige fusket er knyttet til én person. Det er viktig, fordi forskningen er avhengig av tillit fra sin omverden, sier Arvid Hallén.

- Granskingen har avdekket svakheter ved insitusjonens oppfølging av regelverket. Hver enkelt forskningsinstitusjon har et ansvar for å følge opp sine ansatte for eksempel når det gjelder dokumentert kompetanse, godkjenning av prosjektopplegg og bruk av persondata, fortsetter han.

Hallén mener det er viktig at dette gjøres på en betryggende måte, både av hensyn til regelverket og i forhold til forskningens kvalitet og tillit.

- Dette vil også kunne hindre forsøk på overtramp fra enkeltforskeres side, mener Hallén.

Forskningsrådets leder peker på at dette ansvaret understrekes av Forskningsrådet:

- Våre tilskuddskontrakter signeres med forskningsinstitusjoner, og ikke med deres ansatte. Vi forbeholder oss også retten til å trekke tilbake støtte dersom utilbørlige forhold avdekkes, og det vil da være institusjonen som er økonomisk ansvarlig, sier Hallén.

- Kunne saken vært unngått?

Hallén karakteriserer dette tilfellet av fusk som “svært spesielt”, og sier det vil være umulig å skulle beskytte seg mot alle forsøk på fusk.

- På den annen side er det grunn til å reise spørsmål om saken kunne vært unngått eller oppdaget tidligere dersom vedkommende forsker ikke så lett hadde kunnet unndratt seg kontroll underveis i karrieren, sier Hallén.

Hallén er også opptatt av medforfatternes ansvar.

- Det er svært uheldig at så mange kan opptre som medforfattere uten å ta et mer helhetlig ansvar for forskningen artikkelen dokumenterer. Alle kan ikke ta ansvar for helheten, men vi må forvente at flere kjenner og kan stå bak hovedinnholdet, sier han.

- Forskningen kan vanskelig leve med en slik situasjon. Fra Forskningsrådets side vil vi ta initiativ til å reise denne problemstillingen overfor forskningsmiljøene, fortsetter Hallén.

Granskingskommisjonen

Den eksterne granskingskommisjonen ble nedsatt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i kort etter at forskningsjukset ble kjent.

Kommisjonen er blitt ledet av professor Anders Ekbom (bildet) fra Karolinska Institutet i Stockholm.

Øvrige medlemmer er spesialrådgiver Gro Helgesen (Forskningsrådet), seniorforsker Aage Tverdal (Nasjonalt Folkehelseinstitutt), professor Stein Emil Vollset (Universitetet i Bergen), dr. juris Tore Lunde (Universitetet i Bergen) og stipendiat i helserett Sigmund Simonsen (Norges tenisk-naturvitenskapelige universitet).

Kommisjonen har gransket Sudbøs forskningsarbeid flere år tilbake i tid ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo.

Sudbø er sykmeldt fra sin stilling som overlege og forsker ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet. Han sa tidligere i år opp en stilling han hadde i tillegg ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Forside og ingressfoto: Eva Brænd.

Powered by Labrador CMS