Forskningsrådet skal tilrettelegge hydrogenplattform

Norges forskningsråd er tiltenkt en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens nye hydrogenstrategi.

Publisert

- Forskningsrådet er valgt som hovedpartner, opplyser RENERGI-koordinator Hans Otto Haaland.

- Vi skal etablere, og ha det strategiske og operative ansvaret for, en felles plattform for hele den norske innsatsen på dette feltet. Plattformen skal favne aktiviteter både innenfor og utenfor det som i dag er Forskningsrådets portefølje.

Hydrogenstrategien ble nylig lansert hos Institutt for energiteknikk på Kjeller.

Strategien, “Satsing på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær energiforsyning”, bygger på Hydrogenutvalgets innstilling (NOU 2004:11) som ble lagt fram for et år siden. Det var Olje- og Energiminister Thorhild Widvey og Samferdselsminister Torild Skogsholm som i fellesskap sto for lanseringen.

Regjeringen har valgt en litt annen organisasjonsform enn det Hydrogenutvalget anbefalte. Utvalget la opp til et nytt forskningsprogram.

- Jeg tror vi oppnår mer ved å samle aktører og aktiviteter på en felles plattform, enn vi kunne ha oppnådd ved å organisere et program, sier Haaland.

- På denne måten kan vi få målrettet og synliggjort den totale innsatsen, samtidig som vi unngår å lage rammer som skyver ut aktører med egne agendaer. Det er større mulighet for å lykkes når innsatsen baseres på flere uavhengige finansieringskilder som samspiller under en felles nasjonal strategi.

- Norske forskningsmiljøer, bedrifter og myndigheter skal være i fremste linje innenfor produksjon, lagring, transport og bruk av hydrogen.

Norske miljøer i fremste linje

- En slik norsk satsing legger til rette for langsiktige og miljøvennlige løsninger for industri og transport, og bidrar også til økt kompetanse, næringsutvikling og verdiskaping på teknologiske områder der Norge har særlig gode muligheter til å lykkes. Dette sa Widvey og Skogsholm i forbindelse med presentasjonen.

Det var godt oppmøte på pressekonferansen og statsrådene viste oppriktig entusiasme for mulighetene forbundet med ny teknologi.

- Utvikling av hydrogen som alternativ energibærer har et langt tidsperspektiv. Det krever en tålmodighet som peker langt ut over neste stortingsperiode.

Hydrogenplattform som skal favne om alle forsknings- og utviklingprogrammer og støtteordninger knyttet til hydrogensatsingen. Det skal også opprettes et strategisk råd som skal være rådgivende for de aktiviteter som omfattes av strategien.

Plattformen skal administreres i tett samarbeid med Gassnova, Enova og Innovasjon Norge, og skal etter planen være i virksomhet fra 1. januar 2006.