Det er ikke bare mobbeofre som sliter med psykiske vansker og søvnproblemer. Også mobberne sover mindre enn andre og har svakere skoleprestasjoner. (Foto: Mia Junge/ NTB/Scanpix)
Det er ikke bare mobbeofre som sliter med psykiske vansker og søvnproblemer. Også mobberne sover mindre enn andre og har svakere skoleprestasjoner. (Foto: Mia Junge/ NTB/Scanpix)

Også mobbere sover dårlig og gjør det dårligere på skolen

Både mobberne og mobbeofrene sover betydelig mindre enn andre elever. De har også mer psykiske vansker og gjør det dårligere på skolen, viser ny studie.

Det er en kjent sak at barn som blir mobbet, kan få psykiske vansker. Nå har forskere i Bergen undersøkt hvordan det står til med ungdommer i videregående skole.

Mobbing er lite utbredt i videregående skole. Men forskerne fant at de som var involvert i mobbing, var mer plaget av psykiske vansker og søvnproblemer enn andre.

Dette gjaldt ikke bare mobbeofrene, men også mobberne og de som anså seg for å innta begge rollene.

Over 10 000 elever spurt

Resultatene er hentet ut fra Ung Hordaland-undersøkelsen, og omfatter 10 200 elever mellom 16 og 19 år i fylket. 54 prosent var jenter.

Av disse var det 1,7 prosent av ungdommene som sa de ble mobbet, og 1 prosent som rapporterte at de hadde mobbet andre.

En halv prosent sa at de både hadde blitt mobbet og mobbet andre.

Ungdommene som var involvert i mobbing, hadde høyere risiko for psykiske vansker og søvnvansker enn andre, uavhengig av rolle.

Angst, depresjon og atferdsvansker

Men hvilke symptomer på psykiske vansker de hadde, var forskjellig. De som ble mobbet hadde mer symptomer på angst og depresjon enn sine jevnaldrende. De som mobbet, hadde mer atferdsvansker.

- De hadde typisk regelbrytende atferd, men mobberne hadde også mer depressive symptomer enn normalgruppen, men mindre enn mobbeofrene, sier professor Mari Hysing ved Universitetet i Bergen og RKBU Vest, NORCE Research, til forskning.no.

Bådde mobberne og de mobbede sov betydelig mindre enn jevnaldrende. De hadde kortere søvnlengde, enten ved at de hadde vansker med å sovne, mindre sammenhengende søvn eller at de våknet tidligere om morgenen.

Både mobberne og mobbeofrene hadde dårligere karakterer enn alle ungdommer sett under ett. Snittet for alle er 3,88, og karakterene til de som er involvert i mobbing er noe svakere enn dette. Denne informasjonen var basert på skolenes egne registre.

Men verken mobberne eller mobbeofrene hadde betydelig mer fravær enn andre.

Sover en time kortere

De som er involvert i mobbing sover mye mindre enn de andre ungdommene. Hele en time kortere på om natten på hverdager. Gruppen som både mobber og blir mobbet, sover tre kvarter kortere.

- Dette er bekymringsfullt lite, særlig siden vi ser at også unge generelt sover for lite, sier Hysing.

Å sove lite er ofte et tegn hvis man strever med noe, påpeker hun.

- Vi vet også at lite søvn og psykiske vansker gjensidig påvirker hverandre, sier hun.

Lite søvn påvirker innlæring

Søvn og psykiske vansker henger sammen, vet man fra tidligere forskning. For lite søvn kan forklare hvorfor de som er involvert i mobbing, også har svakere skoleresultater.

- Lite søvn svekker innlæring, ved at konsentrasjonen og hukommelsen blir dårligere, understreker Hysing.

I tillegg kan søvnunderskudd gjøre at man håndterer påvirkninger dårligere.

- Man kan bli mer sårbar for kommentarer, dermed kan søvnproblemer være en motor for negative konsekvenser av mobbeproblemer, sier forskeren.

Bør følges opp

Selv om det er en ganske lav andel eldre unge som er involvert i mobbing, mener forskerne bak at det er viktig å være oppmerksom på temaet også i videregående skole.

- Skolene har en viktig oppgave i å avdekke mobbing og følge opp ungdommer som er involvert i mobbing, også fordi de ofte strever med skoleprestasjoner, søvnproblemer og psykiske vansker, sier Hysing.

Foreldre spiller en avgjørende rolle som støttespiller før ungdommen.

Helsesykepleier, sosiallærer eller psykologer ved videregående skoler er en viktig ressurs som er lett tilgjengelig og som kan gi god hjelp, mener hun.

Hysing mener at når de avdekker ungdommer som er involvert i mobbing, skolene bør de kartlegge hvordan de fungerer på skolen, psykisk helse og søvn, slik at de kan gi best mulig tilpasset oppfølging.

Referanse:

M. Hysing m f: Bullying Involvement in Adolescence: Implications for Sleep, Mental Health and Academic Outcomes. Sammendrag. Journal of Interpersonal Violence. 10. Juni 2019. https://doi.org/10.1177/0886260519853409

Powered by Labrador CMS