Fakta om klassisk furunkulose hos laks

Bakgrunn: Klassisk furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann.

Publisert

Sykdomsutbrudd er knyttet til infeksjoner med bakterien Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida og forekommer som regel om sommeren og høsten når vanntemperaturen er høyere enn ca 10 grader Celsius. Fisken kan få sår og byller (furunkler) i huden.

Sykdommen ble reintrodusert til Norge i 1985 med latent infisert laksesmolt fra Skottland. Med unntak av noen få tilfeller i 1960-årene, siste utbrudd i1969, etter import av regnbueørret fra Danmark, har ikke bakterien tidligere vært påvist i Norge.

I slutten av 1980 årene og frem til 1992 var det hyppige sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg langs kysten av Sør- og Midt-Norge og nordover til Troms, der lave vanntemperaturer begrenset den videre spredningen nordover.

Utbrudd av furunkulose i Norge har i hovedsak vært knyttet til oppdrett i sjø og til settefiskanlegg som benytter urenset sjøvann i produksjonen, men det er også registrert utbrudd innenlands, i rent ferskvann, uten at sjøvann har vært til stede som mulig smittekilde.

Sykdommen ble også spredd til en rekke norske elver, der utbrudd av furunkulose kan forekomme på vill laksefisk om sommeren, spesielt ved høy vanntemperatur og lav vannføring.

Gjennomføring av smittehygieniske tiltak og vaksinasjonsprogrammer i begynnelsen av 1990- årene bidro til at sykdommen stort sett forsvant, og i dag er det kun få utbrudd som registreres.

Furunkulose beskrives ofte som en sykdom som kan forekomme i perakutt, subakutt eller kronisk form, som alle kjennetegnes ved visse kliniske symptomer på individnivå.

Ved utbrudd i settefiskanlegg får ofte fisken mørk farge, svært høy pustefrekvens og moderat eksofthalmus og kan dø hurtig uten andre ytre tegn. Ved obduksjon kan man se punktblødninger på bukhinne og innvoller.

Av histologiske forandringer kan nevnes mikrokolonier av bakterier i gjeller, hjerte, fornyre og milt. Hjerteskade synes å være den mest sannsynelige dødsårsak.

Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida er en Gram negativ kort stavbakterie. Den tilhører familien Aeromonadaceae.

Fem subspecies av bakterien er beskrevet, subspecies salmonicida, achromogenes, masoucida, pectinolytica og smithia. Stammer av Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida betegnes gjerne som typiske eller klassiske, mens de øvrige betegnes som atypiske.

Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida er en ubevegelig stav med avrundede ender, bakterien produserer, i motsetning til de atypiske stammer, et brunt vannløselig pigment ved dyrkning på medier som inneholder tyrosin og/eller fenylanin. Noen få ikke pigmentproduserende stammer er registrert.